På årsmøte i 2022 ble det vedtatt en nedskalering av fylkesstyret, fra 9 til 7 medlemmer. Samtidig ble det vedtatt hvordan og når dette skulle gjøres. Instruksen for valgnemnda ble også justert på siste årsmøte. Dette gjør jobben til valgnemnda ekstra utfordrende og spennende inn mot årsmøte 15.-16. mars 2023.

Da Trøndelag Bondelag ble etablert (desember 2019), var det i starten hensiktsmessig å ha et stort styre for å ha god representasjon fra de to fylkeslagene som slo seg sammen. Den gangen var man enig om det, men nå har man erfart at et styre på 9 personer blir for stort. Denne nedskaleringen medfører at hele fylkesstyret er på valg, så det ligger en ekstra spenning i luften. 

Valgnemnda skal intervjue hele styret i fysiske intervjuer. Etter en lang unntaksperiode med digitale intervjuer, ser valgnemnda fram til å kunne se styremedlemmene rett i øynene og snakke med de i intervjurommet. Nemnda er også representert på ledermøte 22. november og planlegger å delta på regionmøtene på starten av 2023.

Det sendes straks ut en henvendelse til lokallagene i Trøndelag, med oppfordring til å komme med innspill. Fristen for innspill er satt til 1. desember, og alle i nemnda kan ta i mot innspill. Innspill ønskes skriftlig.

Valgnemnda består av: leder Tore Kaldahl, nestleder Kristine Ek Brattset, Lorns Olav Aunsmo, Eli Birgitte Singstad, Synnøve Ingulfsvann og Halvor Braa.