Brukerfeil og rekasjonsform samsvarer ikke

Det strider mot alminnelig rettsoppfatning, når brukere risikerer å miste hele eller deler av alt produksjonstilskudd, fordi de ikke blir varslet på tilfredstillende vis, gjennom digital registrering.

Søknad om produsksjonstilskudd foregår nå kun digitalt, og skal fungere som et tidsbesparende verktøy for både bonde og saksbehandler. Bondelaget har derimot erfart at flere medlemmer opplever store mangler i brukervennlighet og kan peke på disse punktene som betydelig:

  • Det er ikke opprettet varslingssytem hvis gårdbrukeren ikke leverer søknaden innen søknadsfrist.
  • Søker kan avbryte/avslutte søkerprosessen uten å bli varslet om at søknaden ikke er sendt.
  • Søkeren får ikke pop-opp varsel om at søknaden er sendt

Mister produksjonstilskudd

Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset (bildet) driver et melkebruk i Steinkjer kommune, og har kommet i en særdeles vanskelig situasjon etter at en ferdigutfylt søknad om produksjonstilskudd ikke er blitt ekspedert. I følge ekteparet har de trykket på send-knappen og vært sikker på at søknadsprossen er gjennomført riktig. De har også registrert at det har kommet kvittering på innsendt søknad, men i ettertid viser det seg at denne kvitteringen gjelder RMP-midler og ikke søknad om produksjonstilskudd.

Konsekvensene av dette er at bruket mister 429.000 kroner i driftstilskudd, midler som gjennom jordbruksavtalen er en del av brukets inntektsgrunnlag. Det er, og det skal være, strenge krav til at gårdbrukere skal gjennomføre søknadsprosser i henhold til retningslinjer, og har et selvstendig ansvar for å sikre at søknader sendes. Imidlertid må det være samsvar mellom aktsomhetskrav og reaksjon hvis ikke alt gjøres riktig.

Gårdbrukerparet har så langt fått avslag på klagene om at tilskuddene ikke utbetales, og det har ført til stor skuffelse og frykt for hva dette gjør med familiens likviditet og økonomi. Trøndelag Bondelag jobber med denne saken gjennom dialog med landbrukskontor, Fylkesmannens Landbruksavdeling, politikere og Norges Bondelag og innhenter informasjon som gir grunnlag for å støtte gårdbrukernes krav om å få tilskuddet utbetalt.

Med bakgrunn i dette arbeidet mener fylkesbondelaget at søkerne bør får medhold i anken, basert på kulepunktene i innledningen. 

Legger press på Landbruksdepartementet

Trøndelag Bondelag har tatt initiativ overfor politikere både regionalt og nasjonalt om å legge press på Landbruksdepartement for å imøtekomme klagen fra brukerne. Det jobbes også med denne saken fra Norges Bondelag sentralt.

Norges Bondelag har sendt en henvendelse til Landbruksdepartementet hvor de ber departementet om å se på søknadssystemet på nytt, og behandle klager som har fått avslag på nytt.  Brev fra Norges Bondelag

Flere politikere på stortinget har vist engasjement for saken den siste tiden, selv om Olaug Bollestad ikke vil love hjelp til Steinkjerfamilien.