I nyhetsbrevet orienterte NLR Trøndelag medlemmene sine om at de opplever pågående prosess som en politisk maktkamp der eneste svart gitt er fusjon, og at de med 3 andre regioner jobber for å få fram faktagrunnlag om NLR for å ivareta medlemsorganisasjonens rettigheter og eierinnflytelse.

Styret i NLR Trøndelag mener fusjon og sentralisering av NLR vi gi et dyrere og mindre målrettet rådgivningstilbud til trønderske bønder.

 

NLR og jordbruksavtalen

NLR har de siste årene fått 98 millioner over jordbruksavtalen for at de skal bidra til et faglig sterkt og likeverdig rådgivningstilbud for alle bønder i hele landet.

I Prop. 200 S (2020-2021) Jordbruksoppgjøret 2021 m.m. ble det bedt om en gjennomgang av støtten som gis Norsk Landbruksrådgiving (NLR) over jordbruksavtalen. Rapporten 9/2022 Gjennomgang av støtten som gis til Norsk Landbruksrådgiving over jordbruksavtale ble lagt fram i februar 2022 og viser at dagens forvaltning av virkemidlene til NLR ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at formålet med tilskuddet nås.

Med bakgrunn i Landbruksdirektoratets rapport ble det i jordbruksavtalen i 2022 bestemt:

«Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten».

I september 2022 gikk oppdragsbrevet fra Landbruksdirektoratet ut til NLR med et klart oppdrag basert på jordbruksavtalen som ble vedtatt i Stortinget i juni 2022.

NLR gjennomfører på bakgrunn av dette organisasjonsprosjektet OMEGA, der styret i NLR er prosjekteiere og ansvarlig for den endelige leveransen. Alle styreledere i de ti regionale NLR-enhetene, styret i NLR og representanter fra fagforeningene utgjør prosjektgruppa (19 personer). Det er satt ned tre arbeidsgrupper i prosjektet; 1. eier og styring, 2. forretning og 3. intern kommunikasjon.

Innen 1.mars skal planen for samordning av NLR være klar, der målet er at NLR med alle 10 enheter – blant annet NLR Trøndelag, skal være organisert som en juridisk enhet med ett organisasjonsnummer innen 1/1-2024. Det er ikke snakk om en sentralisering av virksomheten, men tvert imot enda sterkere lokal og regional forankring og tilstedeværelse.

Trøndelag Bondelag er kjent med at NLR Trøndelag ikke nødvendigvis vil tilslutte seg til NLR sentralt slik som vedtatt i jordbruksforhandlingene.

Trøndelag Bondelag stiller seg bak jordbruksavtalen og vi forventer at NLR Trøndelag jobber for at vedtaket fra Stortinget iverksettes og gjennomføres.

For Trøndelag Bondelag er det viktig at pengene som bevilges over jordbruksavtalen brukes til det beste for landbruk i hele landet og at regional og lokal tilstedeværelse blir ivaretatt i prosessen.