Det er viktig at vi i Trøndelag stiller opp for våre tørkerammede kollegaer for å minimere omfanget av krisen. Her kommer kort hva som gjøres og hvilket felles budskap som går ut fra Bondelaget:

  • Tilgangen på grovfôr kommende vinter er usikker. Vekstsesongen er ikke over. Det er tilgang på såvarer (bygg, raigras, havre) som kan sås dersom det kommer nedbør. Det kan øke tilgangen på fôr. Dette er aktuelt på arealer med tidlig vekster eller som må/ kan sås om.
  • Hele næringa må ta et ansvar for å berge det som er tilgjengelig av fôrressurser. Felleskjøpet Agri oppretter nettside for formidling av halm på tvers av regioner. Norsk Landbruksrådgiving har oppretta grovfôrformidling i de fleste regioner. Beiteressurser må utnyttes.
  • Husdyrprodusenter må planlegg med lite tilgang på grovfôr for kommende vinter og gjør nødvendige tilpasninger med kraftfôr. Det er ikke signaler pr dags dato om mangel på råvarer på verdensmarkedet. Det vil bli økt import av fiberrike råvarer for å i større grad kompensere for manglende grovfôr.
  • Ikke gjør forhasta beslutninger med å redusere antall dyr. Juster fôrplanene etter tilgang på grovfôr. Det vil være fornuftig å endre fôrplaner med lite tildeling av grovfôr tidlig. 
  • Bruk rådgivingsapparatet. Kontakt rådgivere for å justere fôrplaner, dyrkingsråd og få økonomiske råd. Kontakt HMS rådgiver med behov for det.
  • Snakk med yrkeskolleger. Det er mange i samme situasjon.

Hva kan dere bidra med?

  • Ta vare på all halm!
  • All beiteressurser må utnyttes!
  • Dersom dere ser at kornåkrene blir dårlige, bør dere i samråd med Norsk Landbruksrådgivning og kommunen vurdere å slå det til grønnfôr.
  • Ta vare på hverandre! Dersom dere ser naboen har det tøft, tør og ta en prat og vis omsorg!

Avlingsskadeerstatning

Produsenter som har avlingsskade må melde fra om mistanke om klimatiske skader så raskt som mulig til lokalt landbrukskontor.

For mer informasjon om avlingsskadeerstatning se Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Samhandling på tvers av organisasjonene

Det er tett dialog mellom samvirkeorganisasjonene, Bondelaget sentralt og landbruksdepartementet, både for å sikre informasjon raskt ut til de berørte, men også for å fortløpende kunne diskutere utfordringer i tilskuddsregelverk.

Hva må vi være oppmerksomme på ved import av grovfôr (orientering fra Animalia)

Det å hente varer fra utlandet til husdyrproduksjon vil alltid innebære en viss risiko for å få inn smittestoffer som kan være skadelig for dyr og planter. Derfor er vårt standpunkt at man bør prøve å unngå det så langt mulig. Dette gjelder særlig grovfôr og råvarer som kan ha vært i kontakt med husdyr i andre land, og som kan inneholde rester av gjødsel og sjukdomsfremkallende bakterier.

Relevante lenker:

Nortura: https://medlem.nortura.no/nyheter/grovforkrisen-hva-bor-du-gjore-article42301-11885.html

Tine: https://medlem.tine.no/forside/toppartikkel/langvarig-t%C3%B8rke-skaper-utfordringer

Norsk landbruksrådgivning: https://www.nlr.no/

Felleskjøpet Agri: https://www.felleskjopet.no/kraftfor/artikler/hvordan-fa-nok-grovfor-i-ar/

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/vil-hjelpe-kriserammede-bonder2/

Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/presiseringer-knyttet-til-avlingsskadesituasjonen