For 2015 kan det søkes tilskudd til følgende regionale miljøtiltak:

 • Sommerbeite på øyer og holmer
 • Beiting av areal med spesielle verdier (bratt areal)
 • Skjøtsel av bratt areal
 • Drift av beitelag
 • Skjøtsel av slåttemark/slåttemyr og slått av biologisk verdifulle arealer
 • Beite av biologisk verdifulle arealer
 • Beite av kystlynghei
 • Skjøtsel av kystlynghei
 • Bevaringsverdige husdyrraser
 • Seterdrift
 • Skjøtsel av setervoller
 • Hesjing
 • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
 • Ingen/utsatt jordarbeiding
 • Direktesådd høstkorn
 • Fangvekster sådd sammen med vekster eller etter høsting
 • Grasdekt vannvei
 • Vegetasjonssone
 • Ugrasharving

For nedslagsfeltet til Botn og Prestelva i Rissa gjelder disse prøveordningene i tillegg:

 • Spredning av husdyrgjødsel på eng i vår/vekstsesong
 • Bruk av tilførselsslanger (slangespredning) for de samme arealene som mottar tilskudd til spredning i vår/vekstsesong

Mer informasjon og nedlasting av veiledningshefte fra Fylkesmannens landbruksavdeling