Kari Åker holdt en appell på Torget i Trondheim under strømprisaksjonen tirsdag 15. februar hvor LO hadde dratt i gang en markering. Det har vært markeringer flere steder i landet, og siden landbruket er en stor forbruker av strøm til matproduksjonen er det viktig å støtte opp om denne markeringen.

Norsk næringsliv kneler i dag av høge strømpriser

Siden 2014 har inntektene i landbruket stupt. Mange har gjort store investeringer, for å bedre dyrevelferd, øke produksjonen og imøtekomme krav fra myndighetene og forbrukerne. Investeringer som i liten grad har gitt økonomisk avkastning, fordi kostnadene stadig har økt og vi er regulert på prisuttak i markedet. Dette har ført til ei næring i krise.

3% av de sysselsatte i Trøndelag jobber innen jord og skog. 23% av matproduksjonen i landet produseres i Trøndelag. Vi har ca 20000 landbrukseiendommer og vi har helhetlige verdikjeder på de fleste produksjoner. I Trøndelag produserer melk, kjøtt, korn, grønt, frukt og bær. Vil dette bestå?

Neppe. Når vi på toppen av all normal kostnadsutvikling, ser en mangedobling av blant anna strømpris har det ført til ei næring i krise

Vi har nå etter mye jobb fått en kompensasjonsordning for strøm, der deler av kostnadsøkningen blir kompensert.

Dette hjelper de som er rammet av høye strømpriser med likviditeten fra januar til mars. Etter dette er regjeringen tydelig på at kostnadsøkningene må dekkes inn på andre måter enn gjennom statlige tilskudd. Dagens gass- og strømpriser er ikke bæredyktig for næringslivet. Det må på plass ordninger og avtaler som reduserer strømprisen på både kort og lang sikt for alt næringsliv.

I Trøndelag skaper vi verdier for 4 milliarder. Trøndersk landbruk skaper arbeidsplasser for ca 6500 bønder. 7400 øvrige ansatte som ringvirkningseffekt. Samt 4700 i industrien.

Landbrukssamvirket i Trøndelag skaper en omsetning på 6 milliarder kroner basert på råvarer fra Trøndelag.

Med bakgrunn i Hurdalsplattformen er det rom for å øke både verdiskapningen og sysselsettingen i fylket. Da må regjeringa legge til rette for dette.

Vi ser nå et urolig verdensmarked og korona har gitt oss noen andre perspektiver. Matproduksjon blir blant annet sett på som samfunnskritisk

Få land i verden har et bedre utgangspunkt for bærekraftig matproduksjon enn Norge, og det har vi et ansvar for å utnytte. Ved å bruke ressursene i hele Norge, på en god og smart måte, bruke politiske virkemidler, og sikre at forbrukerne foretrekker norske produkter. Kan vi øke norskandelen i maten vi spiser og foret til dyra. Dette er et grunnleggende mål for Norges bondelag de neste årene.

Jeg trenger at norsk næringsliv er konkurransedyktig og leveringsdyktig i framtida. Jeg trenger at dere leverer mine innsatsfaktorer og at dere videreforedler mine produkter.

Og dere trenger mat, i dag i morra og for all framtid.

Se innslaget på NRK Midt-Nytt her.