Publisert 22.08.2013

Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke fra KrF uttalte at matsikkerheten er like viktig som militær sikkerhet. Leder i Ørland Bondelag, Arne Hernes, sørget for å utnevne stortingsrepresentanten til Bondevenn.

Fosnafolket skriver at Hernes er en av dem som leier jord inne på flystasjonen. Stasjonen drar nytte av det fordi de slipper å velge mellom å la ubrukte områder bli villnis eller store plenarealer. Hernes tok for seg flere forhold rund landbruket, blant annet rekrutteringa. Fra å være en kommune med de yngste bøndene i landet på nittitallet, har en opplevd stor flykt fra husdyrnæringa. Det står korn på mange av åkrene. I tillegg er landbruksjorda under sterkt press for å bygges ut.

Håbrekke synes det siste er betenkelig. –Matvaresikkerhet er like viktig som militær sikkerhet, sier stortingsrepresentanten. 

Håbrekke vil gjerne vite hva landbruksministeren og forsvarsministeren vil med landbruket på Ørlandet.

Defor har han stilt følgende spørsmål til dem:

Vil statsråden forsikre seg om at forsvaret i planlegging og utbygging av kampflybasen på Ørland tar hensyn til jordvern, framtidig utvikling for landbruksnæringa på Ørlandet samt nasjonale landbrukspolitiske mål?

Begrunnelse for spørsmålet ligger i Stortingsmelding nr 9 sitt mål om 20% økt matproduksjon i Norge de neste 20 årene, og at nedbygging av dyrka mark er høyere enn de nasjonale mål som er satt.

Videre skriver Fosnafolket at Ørland er en kommune med en betydelig landbruksnæring og med gode naturgitte forhold for jordbruk. I forbindelse med kampflybasen vil det være behov for økt areal til utbygging av infrastruktur på forsvarets område. I tillegg vil gårdsbruk bli berørt av støy. Utover dette er det også selvsagt spørsmål om kommunens fremtidige arealplaner i forbindelse med utbygging av boliger med mer på grunn av medfølgende befolkingsvekst. I sum skaper dette store utfordringer og stor usikkerhet om framtida for mange bønder på Ørlandet. Denne usikkerheten dreier seg tilsammen om langt over tusen dekar og vil derfor også gjøre betydelige utslag i forhold de nevnte nasjonale landbrukspolitiske målsetninger.

Det er imidlertid mange avklaringer som gjenstår som hver for seg og til sammen vil ha stor betydning for jordbruksareal og utviklingsmuligheter for landbruksnæringa.

Det er derfor av stor betydning at Forsvaret legger vekt på disse hensyn og tar hensyn til de nasjonale landbrukspolitiske målsetninger i hele prosessen.