Saken dukket opp i Levanger, da AtB kuttet kraftig i antall fergeavganger på kveld fra 23. mars, slik at siste ferge nå går fra Levanger kl. 20.00, mot tidligere kl. 22.00, samt at siste retur fra Hokstad (Ytterøy) er kl. 20.35, mot tidligere kl. 22.35. AtB måtte på grunn av koronakrisen, kutte i sine avganger både på ferge og buss.

Dette førte til større og oftere behov for beredskapsferge til og fra Ytterøya, med de store kostnadene som dette medfører. Det er samfunnskritisk at fergetilbudet kuttes, Ytterøyferga er livsnerven for samfunnet på Ytterøy. Dette gjelder også Jøa, nord i Trøndelag, de har også fått kutt i antall fergeavganger.

I husdyrproduksjon er man helt avhengig av å kunne tilkalle veterinær i akutte tilfeller. Refusjon av veterinære reiser dekkes noe over jordbruksavtalen, ca halvparten gjennom refusjonsordninga. Resten må husdyreieren dekke selv, og det gir store utgifter til bonden. Det må dermed gjøres en kost-nytte vurdering ift. kostnaden for veterinærbehandling for hvert enkelt husdyr. Det har også vært bekymring for at dette kan gå ut over dyrevelferden.

Samtidig som Norges Bondelag har vært i dialog med staten om risikoavlastningsordning for grøntnæringa, har også veterinære reiser vært et tema. Det er nå underskrevet en protokoll på dette, og i protokollen står:

Med bakgrunn i utfordringer knyttet til koronaepidemien er partene enige om å utvide tilskuddstaket for andre kostnader per reise ved bruk av leid skyssbåt i satser for tilskudd til veterinærreiser. I tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien fastsettes maksimalt tilskudd til kr 15 000.

Tilbakemeldingene fra Ytterøy Bondelag og landbrukskontoret i Levanger, er at de er svært fornøyde med at det har kommet på plass en løsning i koronakrisen. Samtidig som det understrekes, at de ser på dette som en prøveordning, og håper på at det blir en varig løsning.