- Bondelaget ønsker en endring av dagens motorferdselslov og mener at kommunene bør få en større grad av beslutningsmyndighet i et nytt lovverk - sier Rosmo - men dette må skje via en demokratisk prosess som er vanlig for lovendringer. Dette betyr at endringene i lovverket først må utredes og deretter sendes på høring til alle berørte instanser. Deretter vil det være opp til Stortinget å fatte vedtak som grunnlag for nødvendige lovendringer -

- Jeg frykter at opplegget til regjeringen vil føre til kaos og mye misnøye ute i kommunene og blant mange grunneiere - sier Rosmo - en forsøksordning som omfatter alle kommuner som søker på den virker ikke som en seriøs forsøksordning men mer som en innføring av et nytt regelverk uten at det har skjedd en lovmessig prosess omkring denne.-