Bondelaget, her ved leder Lars Petter Bartens, kom søndag til enighet med staten om en jordbruksavtale for 2017.

Norges Bondelag inngikk 15. mai inngikk avtale med staten i jordbruksoppgjøret for 2017.  Dette er hovedtrekkene i avtalen. 

 • Totalramme på 350 millioner kroner. Dette er 260 millioner kroner mer enn statens tilbud. 
 • Budsjettoverføringene til jordbruket økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner kroner mer enn tilbudet fra staten.
 • Avtalen gir øker inntektsmulighetene i landbruket med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017. Det er 5900 kroner mer enn i tilbudet. 
 • Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak

For Nord-Trøndelag kan vi notere følgende:

 • For korn i sone 4 trekkes 13 kroner pr dekar i kulturlandskapstilskudd, men arealtilskuddet økes med 13 kroner. Dermed blir AK-tilskuddet uendret.
 • For korn i sone 5 (Namdalen, Mosvik og Leksvik) trekkes også 13 kroner i kulturlandskapstilskudd, men her blir det ingen påplussing i arealtilskudd. Dermed blir det en nedgang på 13 kroner.
 • For grovfôr blir det også en nedgang på 13 kroner pr dekar i kulturlandskapstilskudd for alle. Arealtilskuddet kuttes med 5 kroner i sone 3 og 4, men er uendret i de andre.
 • Kuttet i AK-tilskudd overføres i stedet til dyr, og det gir følgende utslag:
  • Driftstilskuddet pr bruk økes med 8.000 kroner for melk- og geitebruk, og for ammekubruk med over 40 kyr.
  • Tilskudd pr melkeku økes for de første 16 kyrne med 241 kroner.
  • Tilskudd pr sau og ammegeiter for dyr nr 1-100 økes med 40 kroner.
  • Tilskudd for utmarksbeite økes med 42 kroner for kyr, storfe og hest.
  • Tilskuddet for utmarksbeite økes med 12 kroner for sau, lam og geit.

Det er bevilget en halv million kroner ekstra til friarealer for gås i Nord-Trøndelag.

De bedriftsretta BU-midlene, som går til investeringer i driftsapparatet, økes med totalt 26 millioner kroner på landsbasis. Fylkesmannens andel av BU-midlene som går til tilrettelegging og prosjekter, blir redusert.

Satsen for sykdomsavløsning økes med 30 kroner pr dag. Ellers er det ingen endringer i velferdsordningene.

 

Målprisene endres slik

• Melk  + 5 øre/l
• Svin   + 9 øre/kg
• Potet  + 15 øre/kg
• Frukt og grønt    + 2,5%
• Mathvete  + 9 øre/kg
 •Rug  0 øre/kg
• Bygg, oljevekster og erter + 7 øre/kg
• Havre  + 6 øre/kg

Bedre resultat for små og mellomstore bruk

Økonomien er styrka gjennom å øke driftstilskuddet med 8000 kr pr bruk og husdyrtilskuddet med 241 kr for de første 16 kyra.

Utslag for noen av referansebrukene

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk, inkludert kostnadsdekning og inntektsverdi av skattefradraget.

Løsdriftskravet utsettes

 • Kravet til omlegging til løsdriftsfjøs for storfe utsettes fra 2024 til 2034. 70 prosent av melkebøndene og mange bruk med storfe driver fortsatt i båsfjøs. Hovedsaklig dreier det seg om små og mellomstore gårder. 

Arealtilskuddet

 • I tilbudet fra staten lå det et kutt på 75 kroner per dekar i sone 1, noe som ville betydd en fjerning av arealtilskuddet her. I avtalen reduseres tilskuddet med 35 kroner. 
 • I sone 3 og 4 reduseres grovfòrtilskuddet med 5 kroner per dekar. 
 • Kulturlandskapstilskuddet er redusert med 13 kroner pr. dekar. 

Distriktstilskuddet for egg

 • I tilbudet fra regjeringa ble dette foreslått avviklet. Etter forhandlingene endte satsene på 25 øre per kilo på Vestlandet og 75 øre per kilo i Nord-Norge. 

Storfe

 • Staten foreslo i tilbudet å ikke gi kvalitetstilskudd i klasse O, samt en sats på 8,75 kroner per kilo i klasse O+. Motivert av å kunne gi flere produsenter muligheten til å være med på satsinga på storfekjøtt forhandlet Bondelaget fram en sats på 3 kroner i klasse O og 7 kroner i klasse O+. 
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr. 
 • Driftstilskuddet økes 8000 kroner per bruk. 

 

Korn og kraftfòr

 • Arealtilskuddet økes med 13 kroner i sone 1-4. 
 • Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 13 kroner per dekar. 
 • Kraftfòrprisen forventes å øke med 3 øre per kilo som følge av jordsbruksoppgjøret.
 • Kornprisene er forhandlet opp med 2 øre pr. kilo for alle kornslag.