Fra venstre: Gunnar Konradsen, Trøndelag Birøktarlag, Nils Asle Dolmseth, TINE, Heidi Aarsheim Bøe, TINE, Trine Hasvang Vaag, Nortura, Lars Morten Rosmo, Liv Lian Kosberg, Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST), Kari Åker, Knut Johan Singstad, Frank Røym og Kristine Ek Brattset. Lars Erik S Vitsø, styreleder i LiST deltok også på møtet.

Vi må ha langsiktighet, konkurransekraft og forutsigbarhet,  vi må tenke på  hvordan vi vil at landbruket vårt skal være langt fram i tid. Melk er bærebjelken i norsk landbruk og bidrar til 1/3 av jordbrukets samlete produksjonsinntekter, sa Nils Asle Dolmseth fra TINE.

Markedsmulighetene ligger i storfe slik det er akkurat nå, sa Trine H Vaag fra Nortura. Men vi må passe på så ikke virkemidlene gir oss en ny lammeslakttilskudd-situasjon. Vi må ha mere trøkk på investeringsvirkemidlene og trappetrinnsmodellen som Norges Bondelag lanserte for noen år siden.

Hvem skal ha beredskap når bonden blir syk? var et viktig spørsmål som Liv Lian Kosberg fra Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag stilte. Hun pekte da på regjeringens forslag i ny jordbruksmelding der det foreslås å ta bort tilskudd til avløserordninga og heller legge på tilskuddet til husdyr. Kristine Ek Brattset uttrykte bekymring for kalkun- og kyllingprodusentene som ikke har tilskudd på dyrene, men har avløsertilskudd slik ordninga er i dag. Liv Lian Kosberg stilte også spørsmål hvordan opplegget i 2017 og 2018 blir der telledatoene er etter søknadsfristen for avløsertilskudd, noe som betyr at en ikke vet grunnlaget for avløsertilskuddet. Har noen tenkt på det?

Gunnar Konradsen representerer landbrukets viktigste produksjon - birøkterne. Pollinering er viktig for frukt, bær og frøproduksjon. Det gir 11% avlingsøkning på oljevekster hvis en plasserer en bikube i nærheten. Det er nå økende interesse for birøkt i ei næring som har vært preget av forgubbing. 50% av markedet i Norge dekkes av norsk honning. Forbruket i Norge er 0,5 kg honning per person, mens det i Sverige er 3 kg. Det vil si at vi har et stort potensiale. Gunnar Konradsen ønsker et importvern som sikrer at det er honning som kommer på markede og ikke billig sukker. Videre ønsker han økt kubetilskudd og ekstra økning for de som driver økologisk honningproduksjon. Det er også viktig å sikre fagopplæringa for birøkt.

Det helt klart store og viktigste spørsmålet etter dagens økt med innspill og arbeid i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag er hvordan få til investeringer på små og mellomstore bruk? Det må vi få til sakl vi oppnå mål om matproduksjon på ressurser i hele landet.