Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og det vil komme rein inn på innmark. Reindriften har rett til å beite med rein i all utmark, men har i utgangspunktet ikke beiterett på innmark. Reindriftslovens § 28 sier at reinen så vidt det er mulig skal hindres fra å gjøre skade eller komme utenfor område hvor den har rett til å være. Hvis det går rein på din innmark og som kan medføre skade på avling, må du si fra til leder i reinbeitedistriktet, fortrinnsvis ved SMS. Reineiere har da mulighet for å flytte rein for å unngå at det blir skader på innmarka.
Bondelaget har, i samråd med reindriftsforvaltningen hos Statsforvalteren,  laget en "tiltaksplan" som gårdbrukerne kan følge for å sikre en så rask forflytting, og med minst mulig skade på innmarka.

Veileder for varsling.

Kontaktinformasjon til ledere i reinbeitedistriktet.