- Tallene viser konsekvensen av en politikk som i 2014 prioriterte de store gårdsbrukene på bekostning av de mindre og mellomstore, sier Lars Petter Bartnes.

Jordbruksinntektene økte med 16 prosent i Trøndelag i 2015, til 311.000 kroner. På landsbasis var økningen på 13 prosent.

Det viser tallene fra driftsgranskinga, som Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) presenterte torsdag. De viser at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig.

- Tallene viser konsekvensen av en politikk som i 2014 prioriterte de store gårdsbrukene på bekostning av de mindre og mellomstore, understreker Bartnes.

- Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må vi ha et landbruk med et mangfold av gårder. Landbruksminister Jon Georg Dale må i kommende jordbruksmelding svare på hvordan han vil utvikle et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Gode kornavlinger på Østlandet

Ifølge Nibio skyldes veksten i jordbruksinntekta, som tilsvarer lønn til alt arbeid og rente på egenkapital pr årsverk, høye kornavlinger etter et svært godt kornår i 2015 og høyere priser på svinekjøtt på grunn av markedsbalanse. Rentenedgang og høyere inntekt fra melkeproduksjon, forklarer også inntektsveksten.

Nibio bekrefter i en pressemelding at veksten er størst for de største bruka. Mindre bruk har stått nesten i ro.

– Den store inntektsøkninga kommer fra høyere priser på produktene. Prisen slår langt hardere ut på de store bruka. I tillegg har det vært ei lita dreining i jordbruksoppgjøret slik at heltidsbonden får mer, sier seniorrådgiver Torbjørn Haukås i Nibio.

Gode priser, dårlig kornavling

For Trøndelag opplyser Nibio at veksten hovedsakelig skyldes høyere kjøttpriser og høyere melkepris. Men fortsatt kostnadsøkning påvirker resultatet negativt.

Driftsgranskingene er en regnskapsundersøkelse som i 2015 omfattet 908 gårdsbruk over hele landet, herav 147 i Trøndelag. Ifølge en pressemelding fra Nibios trøndelagskontor, ble jordbruksinntektene på kr 311 000 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag. Dette gir en økning på kr 43 800, eller 16 prosent fra 2014.

Produksjonsinntektene økte med 5,5 prosent, men det var også økning i variable og faste kostnader. Størst økning hadde bruk med driftsformene kombinert korn/svin, ammeku og melk. Bedre priser på svinekjøtt, smågris, lammekjøtt, storfekjøtt og melk bidro til økningen i produksjonsinntektene, mens høyere kraftfôrkostnader og maskinleie bidro mest til kostnadsøkningen.

Økning for melk

Gode priser første til økning i jordbruksinntektene for melkebøndene i Nord-Trøndelag i 2015.Melkeproduksjon, som er den viktigste driftsformene i trøndersk landbruk, oppnådde kr 324 900 i jordbruksinntekt i 2015. Dette var en økning på kr 57 400 fra 2014. Bruk med korn/svin hadde størst økning med jordbruksinntekt på kr 432 600, opp kr 108 100 fra 2014, opplyser Nibio.

Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 22 200, som er en nedgang på kr 164 800. Årsaken til den sterke nedgangen skyldes et dårlig avlingsår for korn i Trøndelag.

Bruk med ammeku oppnådde kr 222 400 i jordbruksinntekt, en økning på kr 79 500 fra 2014. Hovedårsaken til økningen var økte priser på storfekjøtt i 2015 i forhold til året før.

Sauehold hadde kr 271 600 i jordbruksinntekt, en oppgang på kr 23 100. Bedre priser på lammekjøtt, litt større produksjon og mer tilskudd førte til økte produksjonsinntekter, mens det for denne driftsformen også var en økning i kostnadene.

I gjennomsnitt var nettoinvesteringene i Trøndelag kr 66 200 per bruk i 2015, dette er en nedgang fra kr 118 400 i 2014. Gjelda økte med 1 prosent, mens egenkapitalandelen var på 52 prosent i 2015, mot 50 prosent året før.

Bruk med sau hadde høyest nettoinvestering i 2015, kr 442 400, mens brukene med ensidig kornproduksjon hadde negativ nettoinvestering i 2015, minus kr 14 400.

Brukerfamiliens samlede arbeidsinnsats var på ca. 2,0 årsverk (1 årsverk = 1845 arbeidstimer) i 2015.