Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet Krf i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt en uttalelse om landbruk og utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen. Dette er en uttalelse fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er veldig fornøyd med.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her:

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Det har vært bred politisk enighet om at landet vårt trenger økt matproduskjon. Grunnlaget for dette er blant annet hensynet til matvaresikkerhet og selvforsyning. Befolkningen trenger trygg mat av god kvalitet og trygghet for sikker tilførsel av mat også i krisetider.

I tillegg kommer at landbruket og landbruksbaserte virksomheter har avgjørende betydning for bosetting, sysselsettingen og verdiskapingen i landet og ikke minst i Trøndelag. Landbruksindustrien i Trøndelag er store industriarbeidsplasser. Landbruket er viktig for lokalt næringsliv som selger varer og tjenester til landbruket. Også for trøndersk reiseliv er det viktig med en levende landbruksnæring som sørger for at kulturlandskapets mangfold blir holdt i hevd.

Ønsker vi å sikre en økt matproduksjon og et levedyktig landbruk med nødvendig rekruttering i Trøndelag og landet for øvrig, må næringen sikres rammebetingelser som gjør det mulig satse, investere og produsere mat til befolkningens beste.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KrF vil derfor:

•      sikre gode inntektsmuligheter og vesentlig redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet.

•      gjennom jordbruksforhandlingene øke støtten over statsbudsjettet, forbedre og øke investeringsstøtte, og beholde import- og tollvernet.

•      at matvareproduksjonen i landbruket skal økes i takt med befolkningsveksten, og satse mer på landbruk basert på grovfôr- og kornproduksjon og mer bruk av utmarksbeite.

•      gi næringen ordninger som gjør det lettere å sette av midler til fremtidige investeringer.

•      sikre bo- og driveplikt, samt prisregulering, slik at bønder som ønsker å drive egen gård,  har muligheter til det.

•      tilrettelegge for at landbruket kan videreutvikles som næring og stimulere til næringsvirksomhet basert på lokale råvarer og kultur.

•      bidra til at det etableres en støtteordning for nydyrking som kompensasjon for tap av dyrkajord.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KrF  utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen.

Årsmøtet valgte forøvrig Heidi Pawlik Carlson til ny fylkesleder etter Hallgeir Solberg. Hallgeir Solberg kjenner vi godt som rektor ved Øya videregående skole.

 

 

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere