Uttalelsen gjengis i sin helhet her:

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Det har vært bred politisk enighet om at landet vårt trenger økt matproduskjon. Grunnlaget for dette er blant annet hensynet til matvaresikkerhet og selvforsyning. Befolkningen trenger trygg mat av god kvalitet og trygghet for sikker tilførsel av mat også i krisetider.

I tillegg kommer at landbruket og landbruksbaserte virksomheter har avgjørende betydning for bosetting, sysselsettingen og verdiskapingen i landet og ikke minst i Trøndelag. Landbruksindustrien i Trøndelag er store industriarbeidsplasser. Landbruket er viktig for lokalt næringsliv som selger varer og tjenester til landbruket. Også for trøndersk reiseliv er det viktig med en levende landbruksnæring som sørger for at kulturlandskapets mangfold blir holdt i hevd.

Ønsker vi å sikre en økt matproduksjon og et levedyktig landbruk med nødvendig rekruttering i Trøndelag og landet for øvrig, må næringen sikres rammebetingelser som gjør det mulig satse, investere og produsere mat til befolkningens beste.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KrF vil derfor:

•      sikre gode inntektsmuligheter og vesentlig redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet.

•      gjennom jordbruksforhandlingene øke støtten over statsbudsjettet, forbedre og øke investeringsstøtte, og beholde import- og tollvernet.

•      at matvareproduksjonen i landbruket skal økes i takt med befolkningsveksten, og satse mer på landbruk basert på grovfôr- og kornproduksjon og mer bruk av utmarksbeite.

•      gi næringen ordninger som gjør det lettere å sette av midler til fremtidige investeringer.

•      sikre bo- og driveplikt, samt prisregulering, slik at bønder som ønsker å drive egen gård,  har muligheter til det.

•      tilrettelegge for at landbruket kan videreutvikles som næring og stimulere til næringsvirksomhet basert på lokale råvarer og kultur.

•      bidra til at det etableres en støtteordning for nydyrking som kompensasjon for tap av dyrkajord.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KrF  utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen.

Årsmøtet valgte forøvrig Heidi Pawlik Carlson til ny fylkesleder etter Hallgeir Solberg. Hallgeir Solberg kjenner vi godt som rektor ved Øya videregående skole.