Fylkesleder Lars Morten Rosmo uttrykte i sitt innlegg i saken stor tilfredshet med behandlingen og innstillingen fra styret i Norges Bondelag og innstilling fra Representantskapet.

Lars Morten Rosmo sa videre:

- Det er mange gode grunner til å øke norsk matproduksjon, nasjonal ressursutnytting, mat og helse, og lokal verdiskaping. Dette har også stor politisk støtte som vi har hørt ved flere innlegg i dette årsmøtet fra sentrale politikere. Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig med et konkret mål for økt norsk forandel og økt norsk forproduksjon. Dette forplikter organisasjonen i større grad og legger føringer for det strategiske arbeidet. Videre er det et viktig budskap til politikere som også forhåpentligvis gir konsekvenser for en kommende landbruksmelding.  Styret har gjort en god jobb med å forberede denne saken.-