Grågås
- Økende bestand
- Overvintrer ofte i Frankrike og områder lengre sør
- Er en art i den internasjonale Vannfuglavtalen (AEWA)
- Ordinær jakttid er i perioden fra og med 10.august til og med 23. desember
- Fylkesmannen kan ved forskrift åpne for utvidet jakttid og sanking av egg

Namsos kommune fikk i sommer godkjent sin 5-årige forvaltningsplan for grågås, som skal bidra til å identifisere problemet med avlingsskader i landbruksarealer, forårsaket av beitende grågjess.

Planen inneholder beskrivelse av både utfordringer, målsetninger og hvilke forvaltningsrammer kommunen må forholde seg til, samt hvilke økonomiske virkemidler som må til for å gjennomføre tiltak.

Fylkesmannen i Trøndelag, under Miljødirektoratet, er offentlig forvaltningsorgan, og har godkjent planen, som har fått egen forskrift om utvidet jakttid og utvidet periode for sanking av egg.

Dette innebærer i praksis for Namsos kommune at:
- Jaktstart er utvidet på grågås fra og med 26.juli til 9.august i årene 2019-2021
- Grunneier/bruker kan utvidet sanke egg av grågås i perioden 15.april til 1. mai i årene 2019-2021Vidar Stamnes, lokal grasprodusent fra Ganes i Namsos

Problematisk

Problemet i Namsos er i hovedsak knyttet til eiendommer med grasproduksjon i nærheten av sjøen, og spesielt i vårhalvåret. Da beiter gjessene hardt på planteskudd, og etterlater seg store mengder ekskrementer, som senere blir med i høstingen eller kan redusere veksten og kvaliteten utover sesongen. Kornprodusenter sliter også med at grågjess beiter, men da på såkorn, som kan føre til lavere avlinger. Både korn- og grasprodusentene opplever at et stort antall gjess fører til nedtråkking, og store mengder ekskrementer.


- Problemet har vært økende de siste 20-30 år, og bestanden vokser fortsatt.

Historisk har området blitt brukt til grasproduksjon og melk i alle de år.

Han viser til at det hekker mange i nærområdet (fra der gården ligger), unntaksvis også kortnebbgås. Mye av grågjessene hekker på tette/skogkledde øyer, men disse har etter hvert blitt «fylt opp», og gjessene har trukket inn på landsidene for hekking.  

- Kvaliteten på fôret reduseres, fordi gjessene etterlater seg mye skitt.Grågåsekskrementer reduserer kvaliteten på avlingene og tilgriser nærområdene

Det jobbes også med en holdningsendring til det med målrettet uttak av grågås.

- Det er et faktum at ikke alle ønsker jakt på disse fuglene, dessuten er det mange hytter i nærområdet, noe som kompliserer jakta litt.

I Norges Bondelag jobbes det aktivt med et eget gåseprosjekt, hvor det blant annet oppfordres til å arbeide med lokale forvaltningsplaner, som ved godkjenning kan brukes som grunnlag til å søke på for eksempel utvidet jakttid.

Resultatet av årets jakt vil først vise seg til neste vår/sommer. Forvaltningsplanen skal evalueres og justeres ved behov.