Både Nord-Trøndelag Bondelag og Norges Bondelag flagger jordvern som viktige saker for norsk landbruk.

-I anledning utbygging av ny E6 i Nord-Trøndelag er det derfor viktig å være på banen i et tidlig stadium, både for lokallag, grunneiere og fylkeslag, sier Lorns Olav Aunsmo, styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag. – Fylkeslaget ønsker å oppfordre til grunneierorganisering mellom Åsen og Mære, slik at man på best mulig måte ivaretar landbruksinteresser langs strekningen.

Grunneierorganisering på Åsen

F.v. Eskil Brenne (leder Åsen Bondelag), Lorns Olas Aunsmo (styremedlem NTB), Håvard Gjermstad (leder Skogn Bondelag) og Asbjørn Løvås (Skogn Bondelag).Leder for Åsen Bondelag, Eskil Andrè Brenne, har allerede høstet erfaringer med oppstart av nytt grunneierlag i eget område. Åsen Landbrukslag ble utfordret til å starte opp nytt grunneierlag, og målet er god dialog mellom Statens Vegvesen, interesserte i E6-prosjektet og berørte grunneiere rundt vegtraseen.

-Vi ser at det er mange fordeler med tidlig engasjement, sier lokallagslederen. – Å være til stede gjennom hele prosessen skaper dialog, og man har mulighet til å gi innspill til praktisk gjennomføring for berørte bønder og grunneiere. På Åsen har vi satt oss et litt fårete mål om at total dyrkamark skal økes, og at dette må gjennomføres ved tilrettelegging for ulike tiltak. Det er viktig å ha ambisjoner og se muligheter for framtida.

Lokallagsleder Brenne presiserer også at det er fornuftig å på forhånd ha avtalt hvordan det skal se ut etter at veien er ferdig, slik at man unngår uheldige overraskelser.

Alvorlig for landbruket

Karl Bernhard Hoel, grunneier langs E6 og medlem av Verdal Bondelag, ble intervjuet av NRK Midtnytt om konsekvensene av utbyggingen.E6-prosessen påvirker mange grunneiere, matprodusenter og beboere. Interessekonflikter er vanskelig å unngå, og hensyn til næring, bebyggelse, miljø, kulturminner og mer skal også vurderes.

Fylkesstyremedlem, Aunsmo, minner i tillegg om fokus på jordvern, og at man skal være varsom med løsninger som flytting av matjord.

– Det er hårfine marginer om å gjøre for at flyttet jord skal fungere i ettertid, og mye å ta hensyn til når slike beslutninger tas. Hovedfokus må være jordvern at matjorda der den ligger i dag, deretter må vi tilpasse oss nødvendig infrastruktur og gjøre det beste for å imøtekomme framtidige behov. Vi skal tross alt øke matproduksjonen med 20 % mot 2050, og dette krever at matjorda holdes i hevd, minner Aunsmo om.

Veien videre

Leif Hjulstad, rådgiver Nord-Trøndelag Bondelag, orienterte frammøtte ved Sparbukroa om utbygging av ny E6 og grunneierorganisering.

Statens Vegvesen var til stede på begge møter, og orienterte om alternative traseer for ny E6. De forsøker etter beste evne å legge traseen slik at minst mulig matjord går med, og det er ikke alltid slik at man velger billigste løsning. Per dags dato ligger planen på kommunedelnivå, og derfra vil et overveid alternativ sendes på høring til reguleringsplan.

Nord-Trøndelag Bondelag presiserer viktigheten av tidlig deltakelse gjennom grunneierorganisering, slik at landbruksinteresser ivaretas.

-Her er det viktig at bønder og grunneiere selv initierer til aktivitet og samordning i grunneierlag, sier rådgiver Leif Hjulstad. – Fylkeskontoret og fylkeslaget ønsker nå å tilrettelegge for møter slik at folk møtes og blir orientert om saksprosessen. Neste steg herfra må bli aktivitet fra lokallag mot grunneierorganisering, og så vil både tillitsvalgte og administrasjon hjelpe til på best mulig måte.