Styremedlem og rovdyransvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, skryter av Fylkesmannens innsats i saken, og påpeker også hvor viktig det var at det ble kalt inn til et dialogmøte og at en nå ser resultater av at det ble gjort. Det er alltid viktig å snakke sammen og finne ut hva som har skjedd og hva en kan gjøre med det.

Dialogmøtet fant sted i slutten av januar 2014 etter at det kom inn mange signaler om misnøye med erstatningsoppgjør og store avkortinger av erstatningsbeløp. Krokann-dommen kom sent i forhold til rovdyrerstatninger i 2013, og resultater av den burde tidlig vært diskutert med næringa.

Forskriften som følger ordningen med erstatninger ved tap av husdyr til rovdyr har frister saksbehandler må holde seg til. Søknadsfristen er 1. november, utbetalingsfristen er senest 31.12. Men mange søknader og at Krokann-dommen ikke var avklart, gjorde at det måtte gjøres prioriteringer i behandlingen av utbetalingene. Derfor ble de søknadene som syntes helt klare behandlet først, mens det i områdene Oppdal og Rennebu ble holdt tilbake i påvente av avklaring på Krokann-dommen. Uansett hadde saksbehandler en utbetalingsfrist å forholde seg til. Så utbetalinger ble foretatt, noe som medførte avkortinger, frustrasjoner oppsto, misnøye bredte seg. Men en hadde mulighet til å klage.

Dialogmøtet avdekket hvordan det ble tenkt og gjort hos Fylkesmannen, folk fikk gi utløp for sin misnøye og vi ble enige om følgende for veien videre:

Enighet om felles mål:

Redusere antallet klager/anker når det gjelder rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag

Punkter for oppfølging:

Kommunikasjon til bonden (ordvalg, forklare grunnlag/bakgrunn for beregninger, informasjonsmøter).

Avklaringer hos Fylkesmannen når det gjelder felles/samordnet dokumentasjon/utveksling av planer organisert beitebruk/tilsynsplaner mellom avdelingene.

Brukeren har ansvar for at søknaden er komplett hvert år, eventuelt i samarbeid med landbruksforvaltninga hos kommunen.

Utarbeide bedre søknadsskjema der alle opplysninger kan føres inn på riktig sted uten at brukeren må anta hvor søkers tilfelles skal føres. Bondelaget må ta ansvar for dette.

Bondelaget må ta ansvar for en politisk avklaring  av Krokann-dommen.

Nå nærmer det seg på nytt søknadsfrist for erstatning av husdyr tapt til rovdyr. Den er 1. november. Søknadene sendes inn via elektronisk søknadssenter. Det har kommet nytt det siste året. Om det er tatt høyde for alle tilfeller og om det går greit å bruke denne løsningen vil vi gjerne dere kommer med tilbakemeldinger på. Vi er også spente på om alle brukere det gjelder får til å bruke elektronisk søknadsskjema eller om dette blir ei dørstokkmil for noen.

Les mer om hvordan du kan søke rovviltskadeerstatning.

Når det gjelder politisk avklaring av Krokann-dommen er det ikke enkelt å følge med for den vanlige kvinne/mann, men heldigvis har vi mye flinke folk i Norges Bondelag. Her kan dere lese mer om det som har rørt seg og fortsatt rører seg runde denne saken, samt om ny forskrift for rovviltskadeerstatninger:

Artikkel Ola Krokann vant saken om rovdyrerstatning

Artikkel Ber Miljødirektoratet behandle erstatningsklager etter Krokann-dommen

Artikkel Forenkling av rovdyrerstatningen