Situasjonen nå i 2020 er mer oversiktlig enn den var høsten 2019. Mattiltsynet mener ut ifra dette at det er smittemessig forsvarlig å øke gyldigheten av testene fra kartleggingen 2019 fra 6 til 15 måneder. 

Mattilsynet sendte utkast til forskrift om endring, på høring etter at det hadde vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring. Høringsfristen ble besluttet satt til to uker, 8. oktober. 

Bakgrunn

Sommeren 2019 ble det påvist mædismitte i to sauehold i tidligere Nord-Trøndelag. Smitten stammer fra utbruddet i 2005.

Det er i ettertid påvist mædi i ytterligere sju sauehold, totalt har dermed ni sauehold i Nord-Trøndelag fått påvist mædi. Av disse har nå seks slaktet ut besetningen og har ikke lenger diagnosen mædi og restriksjoner fra Mattilsynet. Tre av besetningen hadde enkeltdyr med mædi og har slaktet ut kun disse sauene. Disse har fortsatt diagnosen mædi og restriksjoner fra Mattilsynet. Fire av saueholdene med mædi ble funnet via kartleggingen i mædisonen. Disse var ikke kjente smittekontakter til saueholdene med påvist mædi.

Mattilsynett kommer med denne informasjonen:

Mædi-arbeidet i høst

Vi vil i høst prøveta alle båndlagte sauehold for andre gang. Vi vil teste alle sauer over et år. 

Det vil ikke bli gjennomført en ny kartlegging av de ikke båndlagte saueholdene i mædisonen i høst, men vi har søkt om midler til 2021.

Vi har nå langt mer kunnskap om de smittede saueholdene, deres smittekontakter og smittesituasjonen i sonen. Vi har gått gjennom relevant informasjon vi har om smittede sauehold, smittekontakter prøvetaking og analyseresultater. Dette gjør at vi nå i høst finner det forsvarlig å oppheve båndleggingen for et flertall av saueholdene – forutsatt at testresultater og ev. annen informasjon vi har ikke gir grunn til å mistenke mædismitte.

NB! Bestemmelsene i forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) vil fortsatt gjelde for sauehold der Mattilsynet opphever båndleggingen.

Mattilsynet må prøveta et mindre antall båndlagte sauehold også i 2021 før vi kan vurdere å oppheve båndleggingen – dette fordi kontakten de har hatt med smittede sauehold vurderes å innebære en større risiko for smitte(for eksempel kjøpt dyr fra besetning med påvist mædi).