Av store landbrukspolitiske utfordringer i fylket er jordvern av de største og mest ufordrende sakene. Malvik Bondelag har arbeidet spesielt godt med jordvern over flere år, noe som blant annet vises ved at Malvik kommune er den kommunen i fylket som omdisponerer minst matjord til andre formål. Lokallaget har arbeidet godt opp mot politikere og media for å få gjennomslag for et aktivt jordvern i kommunen, sa Norvald Berre leder i Sør-Trøndelag Bondelags verve- og informasjonsutvalg.

Den store saken i Malvik i 2017 var forslaget som kom om å legge travbanen på dyrkajord i Malvik etter ønske fra Det Norske Travselskap. Her har Malvik Bondelag arbeidet aktivt med mye møtevirksomhet med politikere og andre for å sikre at matjorda ikke blir til travbane. Det har vært medieoppslag i NRK Midt-Nytt, Malvikbladet og radiosendinger. Innspill til arealplan og møter med politiske partier har stått på programmet.

Den andre store saken er E6. Nye Veier ønsker å bygge en fire-felts motorvei til erstatning for den eksisterende to-felts-veien. Her har Malvik Bondelag deltatt på møter med Nye Veier og gitt innspill til kommunen for å sikre at den nye veien ikke tar verdifull matjord.

Malvik Bondelag har stor aktivitet også på andre områder. De har gjennom flere år vært fast arrangør av Åpen Gård med stor publikumsoppslutning og vellykkede arrangement. Malvik Bondelag er med i rulleringsplanen for Åpen Gård og arrangerer nå Åpen Gård minst hvert tredje år.

I 2017 har lokallaget også arrangert datakurs for sine medlemmer. De har deltatt på fylkesårsmøtet, ledermøtet og regionmøtet, og bidratt til å skape gode sosiale møteplasser rundt omkring hos bønder i Malvik. Julebord er en av dem.

Lokallagsleder Paul Vikhammer mottok på vegne av laget diplom, blomster og 5.000,- kroner til lagskassa på årsmøtet til Sør-Trøndelag Bondelag 13. mars. En glad og oppgira lokallagsleder takket for utmerkelsen og lovet enda hardere kamp for jordvernet i kommunene, til stående applaus fra årsmøtet.

Arve Ørsjødal fra Malvik Bondelag, Kari Åker og lokallagsleder i Malvik Bondelag Paul Vikhammer.

Sammen med Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte Malvik Bondelag fakkelaksjonen "Sett lys på jordvernet" fredag 2. februar i år. Malvik Bondelag mobiliserte mange til fakkelaksjonen, som ble holdt ved jordet som Travselskapet ønsker å bygge travbane på i Malvik.

Gammel og ung, liten og stor møtte opp og tente bål, lykter og fakler for jordvernet i Trøndelag. Ja til matjord, nei til travbane på matjord i Malvik.

Her holder Naturvernforbundet appell. Det gjorde også Pensjonistpartiet og Senterpartiet.

Dette jordet er opptatt - det dyrkes mat her!