Arbeidet som skjer i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk skal være med å bidra til styrking aktiviteter som styrker næringa. Både med hensyn til et mål om økt matproduksjon, men og et økt fokus på avvirkning i skogen. Tipsheftet som nå er lansert skal være til inspirasjon og hjelp til å komme i kontakt med viktige støttespillere i arbeidet med å skape interessante gode møteplasser.

Tipsheftet er bygd opp i 2 deler. Første del viser en del aktiviteter som skjer i regi av lokale bondelag og kommuneinitiativ, mens i del 2 viser de ulike rådgiverorganisasjonene hva de kan benyttes til, og et utvalg av hvilke organiserte tilbud de har. I tillegg synliggjøres kurstilbyderne innen landbruket.

Kompetanse kan skaffes på mange vis; enten gjennom enkeltrådgivningen, lesning av fagartikler, deltagelse på kurs og gjennom erfaringsutveksling i ulike møteplassfora. Det er ofte de uformelle møteplassene som danner det beste grunnlaget for erfaringsutveksling, og som kan føre til mer etterspørsel av kompetanse,

Hvordan tas heftet i bruk?

I Nord-Trøndelag har det i oktober været en felles møteserie med landbrukskontorene og faglaga i fylket. I disse regiongruppemøtene har kommunen sammen med representanter fra de lokale faglaga hatt en gjennomgang av utviklingen av landbruket i egen kommune og region de siste 10 åra, innen ulike produksjoner. Videre har de blitt introdusert for tipsheftet, for å diskutere hva de selv kan gjøre lokalt for å stimulere til at flere blir i næringa, og styrker fagmiljøet. I Sør –Trøndelag har man nettopp hatt en større work-shop retta mot landbrukskontorene, og faglaga vil bli utfordret på lokal aktivitet for å stimulere til økt matproduksjon. Også her oppfordres det til samhandling mellom kommune og lokale faglag.

Den trønderske målsetningen om 30 % økt matproduksjon innen 2030 er helt klart ambisiøst, og det krever at alle gode krefter bidrar i riktig retning. Det er avgjørende at vi beholder de som er i næringa, men og at man er ekstra påpasselig på å støtte opp om de som ønsker seg inn i næringa. For at vi skal lykkes i målsetningen må vi i vareta sterke fagmiljøer, og styrke samholdet i næringa.

Det oppfordres til at hefte blir tatt i bruk både i kommunene og faglagene gjennom vinteren for å diskutere hvordan man i sin kommune konkret kan følge opp målet om økt matproduksjon.

Dersom faglag eller andre ønsker flere eksemplarer av tipsheftet er det bare å ta kontakt med oss i prosjektet så skal vi få sendt papirversjonen i posten.

Tipsheftet kan lastes ned her:

Tipshefte