– Det er viktig for å utvikle produksjonen av trygg og god mat, at plattformen slår fast viktige hovedgrep som importvern og markedsregulering. Under Solberg-regjeringen har vi sett forsøk og omkamper på å liberalisere og svekke disse bærebjelkene – det har KrF klart å sette en stopper for, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Nord-Trøndelag Bondelag ved fylkesleder Borgny Kjølstad Grande følger opp med at hun er glad for at grunnpilarene i den norske landbrukspolitikken ivaretas og styrkes gjennom den nye plattformen.

- Denne plattformen er en klar forbedring av Jeløya-plattformen og viderefører de viktigste virkemidlene i norsk landbrukspolitikk, sier Borgny Kjølstad Grande. 

Norges Bondelaget savner imidlertid en klar ambisjon på næringas vegne, og forventer at den nye regjeringen vil satse på landbruket som en viktig del av framtidas grønne næringsliv. Landbruk er en av de største fornybare næringene i landet, og her må jobben gjøres sammen med regjeringen, sier Lars Petter Bartnes

Nord-Trøndelag Bondelag er fornøyd med at regjeringen nå ikke vil arbeide for en ytterligere liberalisering av eiendomsregelverket i landbruket. I tillegg vil grensene for mye svinekjøtt og fjørfekjøtt som kan produseres på et gårdsbruk ligge fast. 

Hva skjer med mangfoldet?

Norges Bondelag mener mangfoldet er en av de største styrkene til det norske landbruket. Produksjon av mat fra både mindre, mellomstore og større gårdsbruk har gjort det mulig å utnytte jorda over hele landet, som igjen gir arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å bevare dette mangfoldet.   

  • Det er bra at regjeringa vil heve inntektsnivået for bonden. Vi forventer samtidig at målet om å redusere inntektsgapet til andre i samfunnet gjelder alle bruk. I noen deler av landet og i noen produksjoner i landbruket, er det ikke ressursgrunnlag for å drive på heltid. Disse gårdsbrukene er likevel en viktig del av norsk matproduksjon.
     

  •  KrF har tidligere også sagt at de vil rette opp i de negative konsekvensene som stordriftssatsingen i jordbruksoppgjøret i 2014 har gitt. Det registrerer vi at de ikke har klart. 
     

Ofrer pelsdyrbøndene og myr

Norges Bondelag er skuffet over at den nye regjeringen vil forby nydyrking av myr og hold av pelsdyr. Av klimahensyn viser ny forskning at det finnes andre tiltak på myr enn et forbud mot nydyrking. Forbudet reduserer mulighetene til å utvikle matproduksjon over hele landet. Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innen 2025, som Venstre fikk gjennomslag for i Jeløya-plattformen, ble sendt på høring like før jul.