Trøndelag Bondelag har i dag, fredag, invitert med seg kornutvalget i Midtnorge (Gunnar Alstad), leder og medlem i kornutvalget i Norges bondelag Anders Klaseie og Anna Rathe, og NLR som faginstans på befaring rundt om i Trøndelag for å få et bedre bilde av situasjonen for kornproduksjonen.
 
Turen har gått til områdene i og rundt Skatval, hjemme hos Olaf Skjervold, Anna Rathe i Melhus og Bjarne Faanes på Skogn, hvor deler av avlinga var trøska. Trønder-Avisa og NRK var også til stede.
 
Inntrykket etter dagens befaring er at det er store forskjeller på hvor langt kornet har kommet. Dette gir forståelse for de utfordringene som har vært, og usikkerheten knyttet til økonomi. 
 
Den generelle oppfatningen er at det på noen arealer vil være nyttig å bruke glyfosat til vekstavslutning. 
NLR har utviklet en egen veileder for bruk av Roundup Flex til vekstavslutting i bygg og havre i Trøndelag, basert på visse vilkår, utfra den generelle dispensasjonen Mattilsynet har innvilga.
 
Trøndelag Bondelag påpeker at den enkelte gårdbruker må ta dette valget, og at det bør veies opp den økonomiske situasjonen.
 
Til stede var blant annet fylkesleder Kari Åker,Gunnar Alstad leder av Midt-Norsk Kornutvalg, Anna Rathe som er Midt-Norge sin representant i Norges Bondelag sitt kornutvalg, Anders Klaseie som leder Norges Bondelag sitt kornutvalg og Håvard Hanger fra Norsk Landbruksrådgivning, i tillegg til representanter fra administrasjonen i Trøndelag Bondelag.

Bakgrunn

En kald vår og forsommer forsinket våronna, en ualminnelig varm og tørr juni med påfølgende nedbørsrik juli medførte at kornet spiret sent og i flere faser. Nå fremstår mange kornåkere flerfarget med korn i flere modningsstadier. Dette skaper store utfordringer for å kunne berge årets avling og tapte inntekter for bøndene.

Trøndelag Bondelag, sammen med Norges Bondelag har fulgt nøye med på hvordan situasjonen har utviklet seg utover sommeren. Vi har vært i dialog med Norsk Landbruksrådgiving (NLR), og kornkjøperne (Felleskjøpet Agri, Norgesfôr, Fiskå Mølle og Strandunikorn), samt hatt nær oppfølging og kartlegging hos de enkelte lokallag. 

Bonde og Småbrukerlaget har søkt og fått innvilget dispensasjon fra forbud mot bruk av glyfosat til tvangsmodning av bygg og havre i Trøndelag. Foreløpig har rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving anbefalt å avvente en slik søknad fordi det vurderes at med normal temperatur og nedbørsmengder de kommende ukene kan vi forvente at størsteparten av avlinga modnes naturlig.