Med 410 millioner på bordet mener Staten, ved forhandlingsleder Leif Forsell, at de gir landbruket et godt og innholdsrikt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Av de 410 millionene skal 250 millioner hentes fra inntektsvekst i markedet.

Skuffende

- Statens tilbud i jordbruksforhandlingne er skuffende lavt, sier Borgny Grande, leder av Nord-Trøndelag Bondelag. - Kravet på 1 450 millioner fra landbruket la til grunn et behov for økt satsing på små og mellomstore bruk, og et inntektsmål som stimulerer til dette. Generelt har vi også behov for å tette inntektsgapet mellom landbruk og øvrige samfunnsgrupper, men dette svarer ikke Regjeringens tilbud på.

Stortinget var tydelig i sin behandling av jordbruksmeldingen. Regjeringens liberalistiske politikk er ikke et ønsket mål for norsk matproduksjon, og produksjonseffektivitet ble erstattet med et ønske om matproduksjon over hele landet, på norske ressurser.

- Det er ikke samsvar mellom jordbruksmeldingen og Statens tilbud. Statens tilbud oppleves derfor som en omkamp mot Stortingets vilje, hvor Regjeringen på nytt fronter egen politikk inn i landbruket og jordbruksforhandlingene, poengterer Grande.

Ingen satsing på små og mellomstore bruk

Gitt Stortingets tydelige ønsker om et mangfoldig landbruk over hele landet, basert på norske ressurser, er det vanskelig å se hvordan dette nå skal imøtekommes. Tilbudet har ingen investeringspakke for små eller mellomstore bruk, til tross for at de fleste gårdene i Norge hører til i denne kategorien.

I Nord-Trøndelag blir det særlig utfordrende for fjellandbruket og andre små bruk i utkantsstrøk, hvor det er begrenset areal og mulighet for produksjonsøkning for den enkelte gård. Her har vi variert bruksstruktur og produksjonsomfang, og vi blir derfor avhengige av at regjeringen er villig til å bruke budsjettmidler for å styrke de små og mellomstore brukene. Dette er grunnlaget for et desentralisert landbruk over hele landet, sier Grande.

Vanskelig utgangspunkt

Tilbudet går mot Stortingets politikk og satsing på norsk landbruk, og det svarer heller ikke på utfordringer løftet fram i jordbrukets krav. Norge ønsker et mangfoldig landbruk som Regjeringa ikke svarer på. Borgny Grande er enig med Bondelagets leder Lars Petter Bartnes om at tilbudet samlet sett gir et vanskelig utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger.

Pressemelding fra Nord-Trøndelag Bondelag om Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2017