Miljøvilkårene for arealtilskudd

Du må overholde miljøvilkårene for å ha rett på arealtilskudd. Kulturlandskapet må tas vare på. Hvis en foretar inngrep som forringer kulturlandskapet, har en ikke rett på areal- og kulturlandskapstilskudd (AK-tilskudd). Unntatt hvis du har fått tillatelse fra aktuell myndighet til å foreta inngrepet. Der inngrepet ikke er regulert i annet regelverk kan du søke kommunen om forhåndsgodkjenning av inngrepet. Ta alltid kontakt med "landbrukskontoret" hos kommunen hvis du er usikker eller har spørsmål.

Det er også krav om minimum 2 meter vegetasjonssone mot vassdrag. Mangler du tilstrekkelig vegestasjonssone  mot vassdrag med årssikker vannføring, får du ikke AK-tilskudd.Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonene må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan verken jordarbeides elles sprøytes med plantevernmidler.

Les mer i veileder for produksjonstilskudd (SLF-005)

Les også: Ta vare på skog langs bekker, elv og vann.

Krav om plantevernjournal

- I fjor sommer ble nok et EU-direktiv innført, slik at det har kommet endringer i «Forskrift om plantevernmidler nr 455 av 6.mai 2015».  Dermed skal det dokumenteres om det gjøres tiltak innen integrert plantevern (IPV). Det arbeides sentralt med å utarbeide dokumentasjonsverktøy som kan passe inn i sjekklista for egenrevisjon i KSL, men dette er ikke på plass ennå.  Målet er å få til enkel avkryssing for Ja/Nei, sier Håvar Endre Hanger hos Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.

Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet en plantevernjournal som de har fått godkjent av Mattilsynet.

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag gir følgende råd når det gjelder bruken av plantevernmidler og hva som skal dokumenteres i plantevernjournalen:

 1. Forebygg problemer gjennom vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt renhold
 2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgivere
 3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes
 4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
 6. Tilpass dosen etter behovet
 7. Motvirk utvikling av resistens, velg kjemiske midler med omhu
 8. Sjekk om tiltakene har virket tilfredsstillende

Håvard Hanger sier at sprøytejournalen er uendret og kan brukes som før. I tillegg er det noen flere innskjerpinger:

 • Plantevernmidler skal ALDRI brukes nærmere vann enn 3 meter
 • Minsteavstand til drikkevannskilder er 50 m
 • Forbudt å bruke spredeutstyrets pumpe til å fylle vann direkte fra vassdrag
 • Ved sprøyting av areal åpen for allmenn ferdsel: merk med plakat, orienter interessenter på forhånd, forbudt å bruke midler merket Giftig (også meget og akutt giftig) samt kronisk helsefare.
 • På barns lekearealer er alle plantevernmidler forbudt
 • Alt sprøytetutstyr skal ha gyldig registreringsmerke (ikke bare åkersprøytene)
 • Fra 2020 endres godkjenningsperioden for sprøyteutstyr (funksjonstest) til 3 år (ikke 5)
 • Avviklingsperiode blir halvt år for salg og 1 år for bruk når midler mister sin godkjenning