Det har vært mange målsetninger i prosjektet, og en lang rekke med tiltak det skulle fokuseres på. For å bli mest mulig tydelig ble prosjektet delt inn i tre arbeidsområder: 1) Bonden, 2) Utdanning og 3) Rådgiving. Det ble opprettet to arbeidsgrupper som skulle ivareta og sørge for aktivitet rettet mot de tre innsatsområdene. Arbeidsgruppe for utdanning og etterutdanning, og arbeidsgruppe rådgiving med fokus på både bonden og rådgivinga.

Ved et tilbakeblikk på prosjektet fra start til slutt, må det være lov å konkludere med at prosjektet har svart til mange av forventningene. Selv om ikke alle mål og tiltak har gitt konkrete svar og resultater, har mye av aktiviteten vært av en holdningsendrende art.  Prosjektet har skapt mye aktivitet overfor både rådgivere, utdanningsaktører og bønder.  Vi mener prosjektet har svart til en av hovedforventningene, - nemlig at prosjektet skal utgjøre en vesentlig forskjell og være synlig.

En av suksessfaktorene med prosjektet er at næringsaktørene har deltatt aktivt, og som aktørene selv har påpekt; at det gjennom prosjektet har blitt stilt forventninger om at hver enkelt selv må gjennomføre aktivitetene. KTL har skapt møteplassene og satt aktuelle tema på agendaen, mens aktørene har vært nødt til å «gjøre jobben sjøl».

Dette innebærer at det er lagt ned en enorm egeninnsats fra alle aktørene i prosjektet. Det er få aktiviteter som har blitt finansiert av Kompetanseløftets midler, med unntak av større arbeidsoppgaver/prosjekt som har krevd mye tid og ressurser

Sluttrapporten slik den nå foreligger er ikke behandlet i styringsgruppa, men vil bli gjennomgått før endelig ferdigsstilling.

Sluttrapport Kompetanseløft Trøndersk landbruk