Kari Åker har vært leder for Sør-Trøndelag Bondelag i 3 år, og har lang erfaring innen Bondelaget. Hun har vært med på hele prosessen med overgangen til det nye Trøndelag Bondelag. 

Kari uttrykker at valgnemnda har jobbet godt med å få til en innstilling som består av styremedlemme - Vi er klare for årsmøte og konstituerende årsmøte 3. desember 2019! Kari Åker og Erlend Fiskumr med bred kompetanse og erfaring, men også nye medlemmer som vil gi god kontinuitet. Med denne innstillinga er hun svært positiv til året som kommer. 

- Opprettelsen av nye Trøndelag Bondelag har vært krevende, både med tanke på ressurser og tid. Det er viktig at vi nå hever blikket og tar tak i det faktiske bondelagsarbeidet, sier Åker. 

 

 Vi har en stor medlemesmasse fordelt over mange lokallag, og det er disse som virkelig er kjernen i Trøndelag Bondelag!

Erlend Fiskum fra Grong, er innstilt som nesteleder for 1 år. Han har inntil konstituerende årsmøte vært nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, og har god kompetanse innen flere felt. 

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har vedtatt at antallet medlemmer i styret økes fra 7 til 9. Dette argumenteres for med økt arbeidsmengde når nytt fylkeslag skal etablere. Det er også bestemt at det skal være fast møtende vara.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Trøndelag Bondelag

Verv

Navn

Periode

Produksjon

Leder

Kari Åker, Rissa Bondelag

1 år

Melk og storfe

Nestleder

Styremedlem

Erlend Fiskum, Grong Bondelag

1 år

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Annette Brede, Snåsa Bondelag

2 år

Svin (Slaktegris og avlsgris)

Styremedlem

Kari Toftaker, Opdal Bondelag

2 år

Melk og storfe

Styremedlem

Gunnar Alstad, Skatval Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau, korn 

Styremedlem

Eivind Såstad Mjøen, Opdal Bondelag

1 år

Sau

Styremedlem

Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag

1 år

Melk og storfe, korn

Styremedlem

Tove Schult, Melhus Bondelag

1 år

Livkylling, korn, potet

1. varamedlem   

Inger Oldervik, Frosta Bondelag

1 år

Korn og grønnsaker, gartneri

2. varamedlem

Yngve Røøyen, Rindal Bondelag

1 år

Melk, storfe, sau

3. varamedlem

Marit Kviseth, Byneset Bondelag

1 år

Storfe, ammedyr, potet

Valgnemnda om prosessen

Leder for valgnemnda har vært Jostein Stranden. 

- Vi har kommet fram til et godt resultat for det nye styret for Trøndelag Bondelag. Medlemmene har sterk faglig bakgrunn og samlet sett lang erfaring i organisasjonen, sier Stranden.

Videre uttrykker Stranden, på vegne av valgnemnda at:
Vi har jobbet aktivt med dette siden juli og hatt til sammen 6 møter med mye diskusjon. I innstillinga vår til nytt styre, har vi prøvd å legge spesielt vekt på geografisk fordeling. Det har også vært viktig å få med bredde i produksjoner, kjønns- og aldersfordeling. Vi mener det er positivt at fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag har besluttet at fylkesstyret økes fra 7 til 9.