Forsker Elin Slätmo har tatt doktorgrad i "jordvern" ved Gøteborgs Universitet, Handelshøskolan. I sin doktorgradsavhandling beskriver hun mekanismene som fører til at matjorda forsvinner  og sammenligner utviklingen i Sverige med andre land.

Hun beskriver to hovedårsaker til at Sverige har mistet over 10 millioner dekar jord gjennom hele etterkrigstiden fram til i dag:  Økt nedbygging av matjord i urbane områder og økt gjengroing/tilplanting av dyrkajord i distriktene. Begge disse faktorene er drevet av en økonomisk og politisk utvikling der hensynet til matjord som en begrenset og verdifull naturressrurs har kommet i siste rekke.

Elin Slätmark oppfordrer politikerne i Sverige til å tenke annerledes, ikke minst med tanke på den internasjonale utvikling som skjer der verdens matproduksjon må øke for å mette en stadig økende befolkning. Hun mener at også Sverige må se på matjord som en viktig og begrenset naturressurs.

Hun sammenligner utviklingen i Sverige med utviklingen i Norge og viser til at nabolandet har hatt en helt annen bevissthet omkring utviklingen av jordbruket og distriktene. Norge har til en viss grad greid å opprettholde omfanget av matjorda, men unntak av en svak arealnedgang fra 1999.

Les hele artikkelen i Gøteborgsposten her.