PRESSEMELDING FRA TRØNDELAG BONDELAG:

- Det er nå svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag. Gryttenutvalget møter oss ikke på sentrale punkter i våre innspill til utvalgets arbeid, selv om utvalget også foreslår en del endringer som vi har ønsket.

Vi har forståelse for at utvalget har hatt et komplekst mandat. Men vårt hovedankepunkt mot utvalgets konklusjoner er at en for å kunne sammenligne inntektsnivå mellom landbruket og andre grupper må skille mellom avkastning på egenkapital og avkastning på arbeid.

Nå er det helt nødvendig å sikre politisk vilje for å fastsette et tallgrunnlag næringa kan kjenne seg igjen i, og som også ivaretar framtida for det norske familielandbruket og matproduksjon basert på arealressursene i hele landet.   

Mandag 3. oktober leverte Inntekstutvalget for jordbruket sin rapport (NOU) om hvordan inntektene i jordbruket skal bli målt. Ekspertutvalget har vurdert grunnlag og forutsetninger for å sammenlikne inntekten til bonden med lønn for arbeidstakere, og måter å måle bondens inntekt på.   

  • Vi har sett fram til rapporten, og nå skal vi se grundig på konsekvensene av utvalgets vurderinger og forslag. Men allerede nå ser vi at Inntektsutvalget ikke svarer ut våre faglige innspill og forventninger angående sentrale spørsmål om bondens økonomi. Det er skuffende. Nå blir høringsrunden viktig, og ikke minst arbeidet opp mot de politiske beslutningene for å fastsette en riktig og tillitsskapende måte å måle bondens inntekt på, sier Petter Harald Kimo.

Stortinget har slått fast at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet skal tettes.

  • Bondelaget jobber uansett for å få på plass et Stortingsvedtak før neste jordbruksoppgjør, med en forpliktende opptrappingsplan og et stadfesta inntektsmål om inntekt for alle bønder på nivå med lønnsmottakeren. Dette er varslet av regjeringa og Stortinget har også bedt om det, sier Kimo. Den planen må oppfylles!

Avgjørende med inntektsmål for landbruket

Inntektsutvalget mener det prinsipielt ikke er mulig å sammenlikne inntekten til bonden med inntekten til lønnsmottakere, selv om det har et forslag til modell.

  • Det er avgjørende for landbruket å ha et inntektsnivåmål sammenlignet med lønnsmottakere. Det er viktig både for den politiske forpliktelsen til å sikre et nødvendig inntektsløft, og til jordbruksforhandlingene. Landbruket er en politisk næring, og da må vi ha et godt redskap for å måle inntekten til bonden, understreker Kimo.  
  • Selv om utvalget gjør enkelte positive grep (for eksempel med kvote og jordleie), så gjenstår noe av det viktigste – det å skille mellom bondens arbeid og egenkapitalen som skytes inn. Det må gis en fornuftig avkastning på denne egenkapitalen innafor landbrukspolitikken, påpeker Kimo.

Det er ventet at rapporten kommer på høring fra departementet om kort tid, og Bondelaget vil bruke tid og høre egen organisasjon i saken. Det blir nå svært viktig å få en skikkelig behandling av NOUen i alle ledd i organisasjonen, fra lokallag og fylkeslag til Norges Bondelag.

Spørsmålet både politikere og befolkning må stille seg nå er; Hvor går veien videre? Eller rettere sagt, hva vil politikerne og det norske samfunnet med landbruket? Hvordan skal vi sikre at det også framover er lønnsomt å produsere norsk mat på norske ressurser? Og hvordan skal vi sikre rekruttering og at framtidige bønder investerer og satser på vår egen samfunnsviktige matproduksjon?

Landbruket ER en politisk styrt næring. Vi skal levere matsikkerhet for den norske befolkningen og gi verdiskaping og ringvirkninger basert på arealressursene i hele landet.

Bønder trenger å høre at jordbruksoppgjøret i 2022 bare var starten på et videre inntektsløft! Vi i Bondelaget skal jobbe beinhardt det neste året for å nå våre viktige mål om bedre inntekt til bonden:

  • Et Stortingsvedtak om et nytt inntektsmål på nivå, hvor det skilles på arbeid og egenkapital.
  • En forpliktende opptrappingsplan.
  • Et godt jordbruksoppgjør også i 2023.