Alle skader og klager skal meldes inn til Miljøverngruppen på telefon: 400 33 569

Dette telefonnummeret er også bemannet etter øvelsen.

Forebygging:
Derom du har produksjon i området som øvelsen pågår og det er spesielle hensyn som må tas, ved f.eks. fjørfehold eller annen støysensitiv produksjon så kan dette meldes til Miljøverngruppen dersom du opplever at det skjer uønskede hendelser. 

Erstatning ved skade:
Det er på generelt grunnlag viktig å dokumentere alle skader som kan knyttes opp mot øvelsen. Hvis du oppdager skade så ta umiddelbart kontakt med forsvaret på telefon 400 33 569.
Forsvaret har egne skadeoffiserer og enkelte av disse har også landbruksfaglig bakgrunn. Disse vil bistå videre.

Major Marianne Rygh Bø har send oss følgende e-post:

"Det er FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, som arrangerer de større øvelsene i Norge som øvelsen Cold Response 2016.

Forsvaret har siden 1990-tallet hatt fokus på miljøvern og det å skulle forebygge skader, og i dag er det en helt naturlig del av planleggingen av øvelser.

Til alle slike store øvelser utgis det et eget øvelseskart med miljøvernrestriksjoner. Dette kartet blir til ved at miljøvernoffiserer og militærgeografer besøker alle berørte kommuner, fylkeskommune, fylkesmann og Sameting. Resultatet blir et øvelseskart i målestokk 1:50.000. Vi har 4 symboler på kartet bl.a. for støysensitivt objekt. Dette symbolet legger vi f.eks på hønseri, pelsdyrfarmer og det innebærer en buffer på 200 m.

FOH utgir bl.a. en egen miljøvernfolder som utdyper hva som er tillatt og ikke. Vi har bl.a. en del selvpålagte restriksjoner ved slike store øvelser. I tillegg utgir vi miljøvernvedlegg til øvelsesdokumenter.

Under øvelsen setter FOH opp en egen sikkerhetsorganisasjon. I denne organisasjonen inngår skredgruppe, mobilitetsgruppe, militærpoliti, stridsdommere og miljøverngruppe. På årets øvelse har jeg med meg i miljøverngruppen 20 andre miljøvernoffiserer og skadeoffiserer, deriblant 4 fra Sverige og 1 fra USA (USMC).

Miljøvernoffiserene arbeider forebyggende i avdelingene som deltar på øvelsen ved å se på de planene avdelingene har og kommer med faglige råd i forhold til det. Samt at de følger opp avdelingene ute i felt. Skadeoffiserene reiser ut til berørte etter at skader har skjedd og foretar et skadeoppgjør.

Øvelsesperioden er fra 2. til 9. mars, men avdelingene som skal delta kommer uker og dager før selve øvelsen starter. I forbindelse med CR16 var det en del klager på støy innledningsvis pga at vi ikke hadde fått frem øvelseskartet til en del av helikopterstyrken."

Les mer om Cold Respons hos forsvaret:https://forsvaret.no/coldresponse