Tidligere i vinter var vi på møte hos fylkesmannens landbruksavdeling sammen med Nord-Trøndelag Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget. Faglagene skal kalles inn til møte for å være med for å foreta prioriteringene av SMIL-midlene. Det kom fram at hydrotekniske anlegg har vært høyt prioritert i nord, men vi i sør har prioritert kulturlandskap.

SMIL er tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL-midlenes formål er å fremme biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet og redusere forurensing, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Og vi kan si med en gang at drenering har en egen tilskuddsordning, og at gjødelslager heller ikke kommer inn under SMIL-ordningen, men hører til investeringstilskudd som Innovasjon Norge forvalter. Anne Grete Rostad hos fylkesmannens landbruksavdeling sier at det er viktig å skille på dette.

Nå er det kun jorbruksforetak som kan søke om SMIL-midler og tilskuddet deles i tre grupperinger: Planlegging og tilretteleggingstiltak, kulturlandskap og forurensning. I 2018 skal SMIL-forskrifen revideres, og da er det stor sannsynlighet for at klimatiltak kommer inn. SMIL-midler er et engangstilskudd, mens det i RMP-ordninger kan gis årlige tilskudd. RMP er regionalt miljøtilskudd. Det betyr at du kan anlegge f.eks en rensedam eller rensegrøft for erosjonssikring, mens utgraving av masse dette har samlet opp kan det søkes om tilskudd fra RMP for. En oversikt over hva som hører til SMIL-ordningen finner du i plansjeserien SMIL-orientering og hydroteknikk fra fylkesmannen i boksen til høyre.

Det er fokus på vann og vannforurensing, og derfor kommer ønsket om prioritering av hydrotekniske anlegg inn. Det viktigste tiltaket fra landbruket til å redusere vannforurensing er å følge kravet om at det skal være minst 2 meter kantvegetasjonssone mot elver og bekker. Kantvegetasjonen skal være urørt, men det er lov med inntil 50% plukkhogst. Effekten kantvegetasjonssonene har for avrenning av næringsstoffer er stor. Tidligere Jordforsk, nå del av NIBIO,  har funnet ut at en 5 meter kantvegetasjonssone fanger opp 75% av jordpartiklene, 63% av nitrogenet og 59% av fosforet som følger avrenninger fra dyrkamarka.

Norsk Landbruksrådgivning kan bidra med planlegging av tiltak i SMIL-ordninga og også når det gjelder drenering. Atle Haugnes i NLR Trøndelag sier det er viktig å søke og få svar først, og grav etterpå. Hvis en ikke venter på svaret, faller tilskuddet bort.

Vi minner også om at de lokale bondelagene skal kalles inn til kommunenes møter hvor prioritering av SMIL-midlene er sak. Det er kommunenes landbrukskontor det er naturlig å kontakte hvis du har spørsmål rundt disse tilskuddsordningene.

Kantskog gir også skygge, skjul og næring for fisk og amfibier. Illustrasjon fra fylkesmannen i Trøndelag.