I sommer har fylkesstyrmedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Styremedlemmene Tove Schult og har sett nærmere på Venstre, mens Petter H. Kimo og Kari Åker forberedt seg på intervju med Jon Gunnes og André Skjelstad.

Tidligere presenterte vi Tove sine 5 setninger fra partiprogrammet til Venstre på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • Venstre mener at vern av matjord, natur- og kulturverdier nå må komme først og være premiss for vekst og utvikling
  • Venstre vil prioritere de grasbaserte produksjonene på de store og ressursrike jordbruksarealene i Trøndelag. De grasbaserte produksjonen vil videre gi mulighet til utnytting av utmarksbeiter med påfølgende økt produksjonsgrunnlag i næringen og redusert gjengroing.
  • Venstre vil legge økonomisk til rette for at matproduksjonen vris i en retning som kutter i klimagassutslipp og gir bedre dyrevelferd. Videreutvikling av matnæringen gjennom stimuli til økt videreforedling og produktutvikling av både landbruksprodukter og sjømat.
  • Venstre ønsker mer satsning på klima derav å benytte skogen som 1) råstoff for erstatning av fossilt drivstoff samt 2) bioenergi.

Fredag 20.august intervjuet vi 1. kanditat fra sør, Jon Gunnes på Øya Vgs i Melhus kommune. Den 26. august tok vi en nærmere prat med 1. kanditat fra nord, André Skjelstad på Innocamp, Steinkjer.  

 

Jon Gunnes svarer på hvorfor Venstre mener at sjømatnæringen er den største og mest verdiskapende matproduksjon i Norge?

 

 

Jon Gunnes svarer på hva Venstre mener når de sier at kjøttreduksjon er et viktig klimatiltak for Norge?

 

 

André Skjelstad om hvordan Venstre skal møte #Landbruksløftet i en eventuell ny regjering:

 

André Skjelstad om hvorfor Venstre ønsker kjøttkutt og hvordan de skal gjøre det uten at det går på bekostning av landbruk over hele landet.