Stortingsvalg 2021
Stortingsvalget og Sametingsvalget foregår 13. september, men du kan forhåndsstemme hvis du ønsker og trenger det.
I Trøndelag er det to valgdistrikt, og i begge valgdistriktene stiller 19 partier med lister til valget.
Til sammen er det 20 politiske partier som stiller med liste til valget i Trøndelag.

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag fikk hvert sitt politiske partis valgprogram for årets stortingsvalg utdelt tidlig i sommer og oppgaven var å skrive fem setninger de finner om landbruk og spørsmål som skal stilles førstekandidatene for hvert parti. Disse resultatetene har vi delt på vår Facebook-side, og der har det vært stort engasjement. Nå i disse dager er vi straks ferdige med opplegget med å stille spørsmålene til førstekandidatene, og resultatet av dette vil vi publisere i slutten av august og starten av september.

 

 

 

Gunnar om Høyre

Styremedlem Gunnar Alstad fra Skatval fikk oppgaven med å presentere landbruk fra partiprogrammet til Høyre. Han fant dette:

Høyre tror på frihet under ansvar, og at enkeltmenneske selv vet best hva som passer best for seg. For landbruket betyr det at bonden, som selvstendig næringsdrivende, skal få større muligheter for lønnsom drift gjennom økt næringsfrihet og utnytting egen eiendom. De er opptatt av effektiv drift, økt matproduksjon og forbedret lønnsomhet for den enkelte bonde og de ønsker markedsreguleringsordningene som bidrar til økt konkurranse.

Høyre har mange punkter om dyrevelferd, men sier nesten ingen ting om jordvern (1 pkt.) og rovviltforvaltning (1 pkt., mens i programmet for 2017-2021 stod det 4 detaljerte pkt. hva de ønsket).

For saker som odelsloven, konsesjonsloven, aksjeselskap som selskapsform for landbrukssektoren og reduserte statlige overføringer til jordbruket har Høyre moderert/(ikke nevnt) sine standpunkt i dette stortingsprogrammet i forhold til forrige program.

 

Eivind om Miljøpartiet De Grønne

Styremedlem Eivind Såstad Mjøen fra Oppdal fikk oppgaven med å presentere MDGs partiprogram om landbruk med fem setninger. Han fant dette: 

MDGs arbeidsprogram legger vekt på at landbruket skal basere seg på de lokale ressursene som er til rådighet, samtidig står det i programmet at natur og friluftsliv skal prioriteres foran næring når det oppstår konflikt.

MDG vil ifølge sitt program, satse mer på de små og mellomstore gårdsbruka.

MDG vil arbeide for å tilrettelegge for et nært samarbeid mellom forskning på landbruk, natur og teknologi.

MDG vil i sitt program øke den norske delen av ulvestammen til minimum 8-10 årlige ynglinger samtidig som beitebasert landbruksnæring skal prioriteres.

MDG ønsker å opprette beredskapslager for korn/matvarer og annet samfunnskritisk materiell.

 

Petter Harald om Senterpartiet

Styremedlem Petter Harald Kimo fra Rissa har sett på partiprogrammet til Senterpartiet (Sp) og presenterer følgende:

Senterpartiet viser stor forståelse for den norske bondens utfordringer og har tilsynelatende en god plan for å øke den norske bondens inntekt i neste stortingsperiode om de kommer i posisjon.

Kan trekke ut noen positive observasjoner:

-Se på tallgrunnlaget og ønsker et tallgrunnlag som ikke bare ser på inntektsutvikling men også nivå.

-Tette inntektsgapet mellom bonden og øvrig samfunn

-Innføre tiltak som reduserer kjedemaktas posisjon i matvarehandelen i Norge

-Et styrket importvern

-Støtte til klimatiltak i landbruket med bevilgninger utafor jordbruksoppgjøret.  Foreslår å opprette et klimafond med mulighet for å søke om midler til tiltak innen klima

-Øke tilskudd for ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs

 

Bjørnar om Sosialistisk Venstreparti

Styremedlem Bjørnar Schei fra Jøa har sett på hva Sosialistisk Venstreparti (SV) har skrevet om landbruk i sitt partiprogram og han skriver følgende: 

SV vil i løpet av stortingsperioden løfte inntektene i jordbruket opp til sammenlignbare grupper i samfunnet. Det har vært en formidabel kostnadsøkning de siste årene, SV vil øke prisen på korn og kraftfôr noe som ytterligere vil øke kostnadene i jordbruket. SV vil redusere konsesjonsgrenser for svin og kylling og senke kvotetaket kraftig. SV vil sikre gode finansieringsordninger til unge som vil inn i næringa. SV vil øke inntektene i landbruket betydelig.

Kari T om Kristelig Folkeparti

Styremedlem Kari Toftaker fra Oppdal har sett på Kristelig Folkeparti (Krf) sitt program og har funnet  følgende: 

KRF sier svært mye om landbruk i sitt partiprogram 2021 - 2025. KRF sier blant annet at «det å være bonde og produsere mat er et av de viktigste yrkene vi har».  Trøndelag Bondelag er derfor svært spent på hva KRF mener om økonomi. I stortingsprogrammet står det følgende setning om økonomi i landbruket: «staten skal legge til rette for en reindriftsnæring som både er økologisk bærekraftig, økonomisk lønnsom og en viktig del av samisk kultur». I partiprogrammet sier KRF at de vil ha et velfungerende importvern. KRF sier også at de vil «følge opp lov om god handelsskikk og sikre en bedre konkurranse i distribusjonen av dagligvarer». KRF vil også «stimulere til innføring av kommunale eller interkommunale gründerplaner over hele landet, med mulighet for matchingsmidler etter gitte, faglige retningslinjer.

Annette om Rødt

Styremedlem Annette Brede fra Snåsa har studert partiprogrammet til Rødt og har gitt oss 5 kjappe om partiprogrammet til Rødt i Trøndelag:

Rødt Trøndelag sier de vil øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i Trøndelag, og dette skal gjøres med egne ressurser, gjennom moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd.

Partiet heier frem beitebasert landbruk foran mer industrialisert landbruk basert på (det de kaller) importert kraftfor.

Rødt Trøndelag tar også på seg å jobbe for å bedre inntekts- og produksjonsvilkårene til den

trønderske bonden betraktelig, for å sikre både fremtidig rekruttering til næringa, bedre velferd for dyr, kvalitet på maten og matsikkerhet.

Partiet ønsker å holde næringsmiddelindustrien desentralisert.
De trekker frem styrking av jordvern som viktig, og ønsker mer satsning på landbrukslinjer i videregående skole, prosjekter med andelslandbruk, bynært hagebruk, samt forskning på
klimatiltak som karbonbinding i jord

 

Tove om Venstre

Styremedlem Tove Schult fra Melhus har sett på Venstres (V) partiprogram og funnet følgende om landbruk og landbruksrelaterte områder:

 • Venstre mener at vern av matjord, natur- og kulturverdier nå må komme først og være premiss for vekst og utvikling
 • Venstre vil prioritere de grasbaserte produksjonene på de store og ressursrike jordbruksarealene i Trøndelag. De grasbaserte produksjonen vil videre gi mulighet til utnytting av utmarksbeiter med påfølgende økt produksjonsgrunnlag i næringen og redusert gjengroing.
 • Venstre vil legge økonomisk til rette for at matproduksjonen vris i en retning som kutter i klimagassutslipp og gir bedre dyrevelferd. Videreutvikling av matnæringen gjennom stimuli til økt videreforedling og produktutvikling av både landbruksprodukter og sjømat.
 • Venstre ønsker mer satsning på klima derav å benytte skogen som 1) råstoff for erstatning av fossilt drivstoff samt 2) bioenergi.

Erlend om Arbeiderpartiet

Nestleder i fylkesstyret, Erlend Fiskum fra Grong, fikk i oppdrag å se hva han finner i Arbeiderpartiet (Ap) sitt partiprogram om landbruk, og han skriver følgende:

Arbeiderpartiet har tydelige ambisjoner for landbrukspolitikken og omhandler temaet grundig i sitt valgprogram. Spesielt merker vi oss en prioritering av de små og mellomstore brukene, en økt satsing på nasjonal selvforsyning og en fortsatt tydelig kanaliseringspolitikk.

 • AP vil redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket, og andre i samfunnet.
 • Hovedavtalen for jordbruket, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningene skal fortsatt ligge til grunn for landbrukspolitikken.
 • AP vil øke selvforsyningen, styrke kanaliseringspolitikken og forsterke beredskapen gjennom et variert familiejordbruk i hele landet.
 • AP vil følge opp løsdriftskravet med et investeringsprogram for klimavennlig fornying av båsfjøs.
 • AP vil at det ved rovdyrskade i beiteprioriterte områder skal gis fellingstillatelse umiddelbart.

Kari Å om Fremskrittspartiet

Fylkesleder Kari Åker fra Rissa fikk i oppdrag å se på hva Framskrittspartiet (Frp) har i sitt valgprogram om landbruk, og hun har funnet følgende: 

Frp vil i kommende stortingsperiode 2021-2025 dette for landbruket:

 • Frp vil stimulere til en effektiv produksjon av trygg, god norsk mat på en kostnadseffektiv måte, samt styrke konkuranseevnen slik at landbruket kan baseres på markedsøkonomiske prinsipper som landet øvrige næringer... 
 • Frp vil modernisere landbrukets rammevilkår ved å legg til rette for at bonden selv kan utvikle sin virksomhet. Næringsfrihet!
 • Frp ønsker å avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bønders frihet... og vi skal se mot et europeisk marked
 • Frp vil desentralisere makta i næringa fra politikere og organisasjoner til den enkelte bonden og forbruker. full næringsfrihet for landbruket. 
 • Frp vil at produksjonskvoter og konsesjonsbegrensninger må avvikles, og samvirkets særordninger og markedskontroll må avvikles.