Her er talen som fylkesleder Kari Åker holdt til årsmøtet 2018.

Takk for flott tale, Lars Petter,
I Sør-Trøndelag Bondelag får vi stadig henvendelser om et økende problem angående beiteskader både på innmark og skog av et stadig økende antall hjortevilt. I særlig grad hjorten. Men elg og rådyr kjem hakk i hæl. Bestanden øker i rekordfart og vi har gårdbrukere som opplever en halvering av avlingene sine. Og det som er igjen er så forurensa av møkk at det har liten verdi, Og enga må snus oftere enn nødvendig.


Forvaltningen av hjorteviltet skjer lokalt. Det vil si at den er grunneierstyrt. Men utfordringen er at stadig færre grunneiere driver arealene sine som næring. Jakt er blitt en stor hobby. For kvar en grunneier som tenker på areal og skog er det 10 som tenke på årets jakt. Vi skjønner da at sammensetningen i lokale viltråd ikke blir helt god. De bemannes mer  og mer av de som har det høyeste brunstbrølet og ikke av de som driver næring og som har kunnskap om ka jorda og skogen tåler. Dette blir jo en form for bukken og havresekken og bonden kommer i absolutt mindretall.


Ja, for vi ser rett og slett bønder som begynner å gi opp fordi dette styres bare av store jaktinteresser og god profitt på jakt til betalingsdyktige  jegere med dårlig avskytningsprosent. Vektskåla har fått en stor overvekt og lokalt klarer man ikke å rette opp dette. Næringsaktørene kommer helt klart i andre rekke. Kommunene er ikke i stand eller vil ikke gjøre noe med disse problemene. Og jegerne sitter med makta både lokalt og på fylkesnivå. Og den praktiske viljen finner vi heller ikke. Vi føle oss rett og slett til maktesløse på disse problemene. Og derfor tar vi opp dette her nå.

Vi ønsker at Norges Bondelag skal være med på å utøve et trykk på denne forvaltningen så vi får økt beskatning betydelig og får hjortestammen ned på et  lavere nivå som ikke fører til avlings- og skogskader. Myndighetene er tross alt pålagt å vedta bestandsmål for hjortevilt som minimerer konflikt med jordbruk, skogbruk, samferdsel og naturmangfold.
Skal disse årsvisse ødeleggelsene få fortsette kan vi ta bort levegrunnlaget for aktive bønder, med de konsekvenser det har for bosetting og naturmangfold.
Vi vil oppfordre styret i Norges Bondelag til å ta fatt i dette problemet så snart som mulig og legger fram et skriftlig forslag. Produksjon av mat må komme foran jakt og hobby.