Denne grafen viser inntektsutviklingen i trøndersk landbruk 2008 - 2012 fra 214.750 kr til 294.000 kr (kilde NILF 2013).

Pressemeldiingen fra NILF sier videre:

- Ser en trønderske bønder under ett, hadde de i gjennomsnitt 294 900 kroner per årsverk som vederlag til alt arbeid og egenkapital i 2012. Dette er en økning på 63 700 kroner i forhold til 2011. Bedre kornavlinger, økte priser på melk og kjøtt og større produksjon er noen av forklaringene til denne sterke økningen.

Produksjonsinntektene økte sterkt i 2012, men det var også noe økning i variable og faste kostnader. Vederlaget til alt arbeid og egenkapital per årsverk var på 294 900 kroner, dette er en økning på kr
63 700 fra 2011. Størst økning av driftsformene hadde brukene med ensidig kornproduksjon og brukene med kombinert korn/grisproduksjon.

Større kornavlinger, større mengde omsatt melk, bedre melkepris, bedre priser på kjøtt og høyere tilskuddsutbetalinger bidro til økningen i produksjonsinntektene. Høyere kraftfôrkostnader, gjødselkostnader, maskinleie og drivstoffkostnader bidro mest til kostnadsøkningen.

Melkeproduksjon som er den viktigste driftsformene i trøndersk landbruk, hadde 278 400 kroner i vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i 2012. Dette var en økning på 53 100 kroner fra 2011. Bruk med gris/korn hadde stor økning i resultatet, her ble vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk 415 700 kroner, det er en økning på 97 600 kroner fra 2011. Bruk med ensidig kornproduksjon hadde 269 700 kroner i vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk, det er en økning på 110 800 kroner. For de to siste gruppene skyldes økningen i hovedsak økte kornavlinger. Bruk med ammeku oppnådde 289 900 kroner per årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital i 2012, en økning på 44 000 kroner fra 2011. Økningen for bruka med ammeku skyldes i hovedsak større kjøttproduksjon og høyere kjøttpriser.
Sauehold hadde 236 800 kroner per årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital, en økning på 36 500 kroner. Årsaken til økningen i saueholdet er økte kjøttpriser og noe økte tilskuddsutbetalinger.

I gjennomsnitt var nettoinvesteringene i Trøndelag 85 300 kroner per bruk i 2012, dette er en nedgang fra 102 900 kroner i 2011. Gjelda økte med 18 prosent i forhold til året før, mens egenkapitalandelen var på 54 prosent i 2012, det samme som året før. Bruk med ammeku og bruk med korn/gris hadde negativ nettoinvestering i 2012, kornbrukene og sauebrukene så vidt positiv.Melkebrukene hadde en nettoinvestering på 187 300 kroner i 2012, mye av dette var investering i driftsbygninger.

Brukerfamiliens samlede arbeidsinnsats var på ca 2,1 årsverk (1 årsverk = 1845 arbeidstimer) og ga en samlet nettoinntekt, inkludert lønnsinntekt, fratrukket rente- og kårutgifter, på 859 100 kroner i 2012
(718 100 kroner i 2011). Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget inngår ikke i resultatmålene og utgjorde 35 500 kroner pr årsverk i Trøndelag.

De årlige regnskapsundersøkelsene som gjennomføres av NILF omfatter 870 gårdsbruk, herav 133 i Trøndelag.-