Kornrådgivere i Norsk LandbruksrådgivingTrøndelag, har vurdert om det skal søkes om dispensasjon fra forbudet om bruk av glyfosat til tvangsmodning av etterrenning. Per nå foreligger det ikke faglig begrunnelse for å søke om dette til Mattilsynet. 

Dette sier NLR Trøndelag

I landbruksrådgivingens foreløpige vurdering for året 2020 i Trøndelag, heter det at all bruk av glyfosat til bruk av tvangsmodning av etterrenning er ulovlig . NLR Trøndelag skriver dette om bruk av glyfosat (tekst hentet fra deres egen artikkel "Ulovlig å tvangsmode etterrenning").

Modning av etterrenning

Tida fra skyting til gulmodning blir i hovedsak styrt av temperatur og nedbør. Høg temperatur framskynder modninga og mye nedbør forlenger veksttida. Dette gjelder både for hovedskottet og for sideskott (etterrenning). I tillegg har sortsegenskaper, gjødsling og sjukdommer stor innvirkning på kravet til veksttid. Sterk N-gjødsling forsinker modninga og store sjukdomsangrep gir tvangsmodning = redusert tid mellom skyting og gulmodning. Tvangsmodning gir redusert avling.

Sjøl om tida mellom skyting og gulmodning i hovedsak er omtrent lik for hovedskott og sideskott (etterrenning), er sannsynligvis kravet til varmesum litt lågere for sideskott, da kornstørrelsen i sideskott er litt mindre enn i hovedskott. Men denne effekten har mindre betydning enn skilnaden på grunn av ulike krav til veksttid (sortsegenskap).

I praksis betyr det at etterrenning uten tvangsmodning på grunn av sterke sjukdomsangrep, må ha 7-8 veker fra skyting til gulmodning. I tillegg må det gå noen dager for å få ned vassprosenten fra 38 % ved gulmodning til ønska vassinnhold ved tresking.

Når i september?

I skrivende stund har berre 1/3 av august gått. Så langt har temperaturen vært høgere enn normalt fra siste veka i juli og til no. Utsiktene framover er også gode. Det betyr at modninga av både hovedskott og etterrenning for tida går raskere enn i et normalår.

Været har alltid vært ei utfordring for trønderske kornprodusenter, og noen år er utfordringene større. Men som regel går det bra til slutt, det er sjelden store areal blir stående uhøsta.

Glyfosat til tvangsmodning av etterrenning 

Av ulike grunner har det blitt fokus på bruk av glyfosat til tvangsmodning av etterrenning. Kanskje er det fordi noen har et minne om at det ble gitt dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutting i korn i 2015. Før det blir gjort ei vurdering av mulighetene, kan det være lurt å repetere litt av vilkårene for å bruke glyfosat i modent bygg til bekjemping av kveke.

Sjøl om det de første åra ble hetende «Roundup i gulmoden åker» er den korrekte betegnelsen bruk av «glyfosat i modent bygg». Denne presiseringa er svært viktig for å unngå feil bruk. Noen har misforstått, og blant annet brukt glyfosat i fôrkveite. Når det har blitt oppdaga, har Mattilsynet krevd destruksjon av avlinga og inndratt plantevernsertifikatet.

En må derfor passe på og være veldig presis i språkbruken og konsekvent snakke/skrive om behandling mot kveke i MODENT bygg. 

Bakgrunn om tørkessituasjonen i Trøndelag

I Trøndelag i år, opplevde vi en svært lang og tørr periode i juni og deler av juli, noe som førte til bekymringer og stor usikkerhet blant våre medlemmer, og bønder ellers i fylket. Dette gjaldt usikkerhet knyttet til både grasproduksjon, korn og grønnsaker. Tidligere i sommer ble det sendt ut forespørsel til alle lokallagsledere i Trøndelag, om ståa i tørkesituasjonen. En lengre regnperiode i slutten av juli/starten av august har gjort at grønt- og grasprodusenter ser lysere på saken. Mange er godt i gang med 2.slått, er ferdige med den, eller skal starte like snart. 

For kornet er situasjonen noe annerledes. Det meldes om variabel modning, og flere lokallagsledere har uttrykt at vi går en usikker høst i møte. 

- I vår krets er det mange som lurer på når det er lurt å treske, hva gjør vi med alt det grønne kornet, og at vi kjenner på en generell usikkerhet. Trolig er det for tidlig å si enda, framhever lokallagsleder i Byneset Bondelag, Anders Braa.

I Melhus Bondelag meldes det at noen har gått over til havre, og at det generelt er usikkert for produsenter som driver med bygg. For grøntsektoren har man vært heldig, fordi det har vært mulig å bruke egne vanningsanlegg.

Flere av lokallagene i Levangerområdet har meldt inn sin bekymring, og har også vært pådrivere for å få landbruksrådgivingen til å vurdere saken faglig.