Jegere vil gjerne rapportere jaktuttak og dermed delta i forvaltningen av kortnebbgås. (Foto: Ingunn Tomre)

Undersøkelsen er gjennomført av NIKUs nordområdeavdeling og er en del av forskningsprosjektet Geese Beyond Borders som ledes av NINA.

Prosjektet har fokus på den lokale implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for Svalbardbestanden av kortnebbgås. Planen er adaptiv og målsetningen er å opprettholde en bæredyktig bestand av kortnebbgås og samtidig holde konflikter med landbruksinteresser på et akseptabelt nivå.

Et av målene har vært å redusere bestanden ned til et bestandsmål på 60.000 gjess og ordinær høstjakt i Norge og Danmark har vært virkemiddelet. Jegere spiller dermed en viktig rolle i reguleringen av bestanden og kunnskap om gåsejegeres syn på forvaltning av kortnebbgås, jaktregulering og rapportering er derfor viktig i både forskning og forvaltning.

Hensikten med undersøkelsen er å bidra til en økt forståelse av gåsejegernes holdninger til forvaltningen samt jegernes ønsker og motivasjon til å bidra til en vellykket lokal implementering av den internasjonale forvaltningsplanen.

Undersøkelsen viser at de aller fleste jegerne er positive til å delta som aktive aktører i forvaltningen og villige til å rapportere daglig og til å redusere jakten når det internasjonale bestandsmålet er nådd. Undersøkelsen gir samtidig et bilde av hva jegerne mener kan øke motivasjonen til å delta i forvaltningen, eksempelvis gjennom rapporteringsverktøy og informasjon.

Les mer i rapporten Gåsejakt i Nord-Trøndelag