Mattilsynet meldte torsdags kveld om funn av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland.  Dette er første gang denne sjukdommen er påvist i kommersielt fjørfehold i Norge, og påvisningen innebærer en alvorlig situasjon for husdyrnæringa.

Trøndelag er en stor fjørferegion og et smitteutbrudd her vil følgelig kunne få store konsekvenser. Trøndelag Bondelag velger derfor å følge situasjonen og er i dialog med Mattilsynet Region Midt.

Situasjonen håndteres av Mattilsynet, informasjon om situasjonen finner dere her.

Spørsmål og svar om fugleinfluensaen finner dere her.

Animalia har samlet informasjon om smittebeskyttelse og annet her.

Forebyggende tiltak er svært viktig

Det er nå viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Oppretthold høyt fokus på smittevern. Ha gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold og hvis du har kontakt med flere fjørfehold. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang her det blitt gjort flere påvisninger rundt om i landet. Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.