Rektor Hallgeir Solberg orienterte om skolens utvikling de siste årene. Det er i dag ca. 137 elever på skole fordelt på klasser og studueretninger. Skolen har VG1, 2 og 3 landbruk, gartneri og bygg/anleggsteknikk. Bygningene på skolen er under kontinuerlig oppgradering og turen var nå kommet til fjøset. Det ble besluttet å sette opp et tilbygg til eksisterende driftsbygning, kostnadsberegnet til 6,5 mill inklusive robot og foringsanlegg. Dette er en moderat kostnad sammenlignet med tilsvarende fjøs. Videre er det under bygging en ny ridehall og det er behov for flere internatplasser. Skolen har elever fra hele landet.

 Fjøsmester Jørgen Rønning

Driftsleder for fjøset Jørgen Rønning orienterte om selve byggeprosessen som hadde gått tilnærmet smertefritt. Kostnadene kom nesten helt på budsjettet og de tekniske løsninger har fungert meget bra med overgang fra et gammelt båsfjøs til et nytt løsdriftsfjøs med robot. Melkeavdråtten har økt med nesten 30 % etter innflytting.

Rektor Hallgeir Solberg

Rektor Hallgeir Solberg pekte deretter på de nye muligheter som nyfjøset kan gi skolen og samarbeidspartnerne. 3 av 4 videregående skoler i Trøndelag med landbruksfag har nå nye fjøs, og Mære Landbruksskole er i startgropa for bygging. Dette åpner for en helt annen mulighet for innsamling og sammenligning av data der skolene kan lære av hverandre. Videre vil disse nye fjøsene kunne være arenaer for kurs og opplæring gjennom blant annet Tine og Nortura.

Regionsjef Nortura, Sigrunn Hestenes

Til slutt hadde Tine, Nortura, Felleskjøpet, og Norsk Landbruksrådgiving korte innlegg om hvordan de så for seg å bruke denne læringsarenaen i sine organisasjoner. De uttrykte et behov for å komme inn i skolen med tema-timer om blant annet samvirket som organisasjonsform, og de ønsket å markedsføre overfor elevene at de hadde behov for ny kompetanse. Samvirket utgjør et betydelig arbeidsmarked for agronomer.

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan fra Sør-Trøndelag Bondelag gratulerte Øya med nyfjøset og uttrykte ønske at investeringen ble lønnsom i form av flere og mer kunnskapsrike elever som gikk ut fra skolen. Landbruksskolene er viktige i Trøndelag for å bygge opp ny kompetanse i landbruket og sørge for at fremtidens bønder har gode nok kunnskaper til ei fremtidsrettet næring.

Det var deretter befaring i nyfjøset på Øya.