Det ligger mye arbeid i forkant av en slik øvelse, i selve gjennomføringen av feltøvelsen og i etterkant. Øvelse er til for å lære, teste og evaluere slik at en er godt forbered hvis en situasjon med, i dette tilfellet, Afrikansk svinepest skulle oppstå. 

Scenariet som ble lagt til grunn for øvelsen var som følger: Den faste besetningsveterinæren ved Mære landbruksskole mottar 03.02.22 klokka 18.00 en telefon fra Mære landbruksskole. De observerte tidlig samme morgen tre gjeldpurker uten matlyst. Disse har nå røde områder i huden og er sterkt allment påkjent. Veterinæren ber røkter om å ta temperaturen på purkene. Det viser seg at alle tre har feber rundt 40oC. Røkter opplyser at de har levert slaktegris til Nortura Steinkjer tidligere på dagen, 175 stk. Veterinæren ber om foto av hudforandringene og røkter sender dette på mobil. Veterinæren fatter mistanke om mulig svinepest/afrikansk svinepest og varsler Mattilsynet umiddelbart per telefon. Mattilsynet sier seg enig med veterinæren i hans vurdering etter å ha sett bildene og mottatt informasjonen. Mattilsynet ringer Mære landbruksskole ved rådgiver svineproduksjon, og gir beskjed om at ingen dyr, personer, kjøretøyer eller ustyr skal inn eller ut fra gården inntil annet er bestemt. Mattilsynet ankommer gården i løpet av en times tid for å undersøke dyra i fjøset og vurdere mistanken nærmere.

- Dette er ganske heftige saker, og jeg håper det aldri kommer til å skje her. Derfor er det SÅ viktig å FOREBYGGE at det skjer, sier rådgiver i Trøndelag Bondelag, Brita Buan, som deltok på øvelsens første dag som foregikk på Mære landbruksskole. - Den viktigste forebygginga er å ikke gå inn i eget fjøs før det har gått 48 timer hvis du har vært på utenlandsbesøk, ikke ta med mat laget av gris fra utlandet, god avfallshåndtering der turister ferdes slik at ikke våre dyr spiser mulig infisert mat, holde villsvin unna, jegere som drar på villsvinjakt må være ekstra påpasselige, og en god smittevernplan for driftsbygninga og drifta di, sier Brita.

- For oss er det viktig at bondelaget og NLR HMS får delta og deltar når Mattilsynet øver slik at vi er forberedt på hva vi kan bidra med hvis en slik situasjon skulle oppstå, sier seniorrådgiver i Trøndelag Bondelag, Berit Sølberg, som deltok på øvelsens andre dag på Nortura Steinkjer. - Skulle en situasjon med Afrikansk svinepest eller andre alvorlige smittsomme dyresykdommer oppstå er det viktig at bonden/bøndene og familien ivaretas med informasjon, noen å snakke med da dette vil være en stor påkjenning og bistand til å gjennomføre/organisere det praktiske som vil kreves av bonden i en slik situasjon, sier Berit.

Svett bondelagsansatt har buksert seg inn i dobbelt lag med smittevernustyr, uten å tenke på at det er smart å ta av regnklærne først og maska er opp ned... Øvingsleder i Mattilsynet region midt, Elisabeth Schei-Berg, etter vel gjennomførte øvelsesdager.

Selve feltøvelsen gjennomføres med poster hvor ulike tema gjennomgås og diskuteres. Det etableres hygienesoner for innslusing fra ren til uren sone, og veterinæren som ankommer først fra Mattilsynet må lage seg en smittesluse for seg selv og "utslusing" av prøver fra uren sone. Disse skal sendes med spesialbud til Veterinærinstituttet for så raskest mulig svar på prøvene. Bekreftes mistanken er det et stort apparat som iverksettes, der bl.a Sivilforsvaret har en viktig rolle med sine mobile vaskeenheter.

Det er beredskapskoordinator i Mattilsynet region midt, Elisabeth Schei-Berg, som organiserer øvelsen og er øvingsleder. - Dersom afrikansk svinepest kommer til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringer og de samfunnsmessige konsekvensene store. Vi har alt å vinne på å forebygge at smitte kommer inn i svinehold, da bekjempelsen av sykdommen vil være svart ressurkrevende, sier Elisabeth. 

Følgende poster var lagt opp i denne feltøvelsen: 

  1. Innslusing i hygienesonen
  2. Utslusing av hygienesonen
  3. Kliniske symptomer og prøvetaking
  4. Avliving og smittehygiene
  5. Gjennomføring av avliving i dyrehold
  6. Nedgraving/destruksjon av kadaver
  7. Rensing av kjøretøy ut av hygienesonen
  8. Vask og desinfeksjon i dyrehold

Ny regiondirektør i Mattilsynet region midt, Steinar Westerberg, deltok også, og han er opptatt av å etablere god dialog med viktige samarbeidspartnere i regionen. - Mattilsynet er helt avhengig av et tett og godt samarbeid med andre aktører hvis vi får et smitteutbrudd i Norge. Landbruksnæringen og Sivilforsvaret har begge nøkkelroller i en slik håndtering. Derfor er det viktig at vi også øver sammen og blir gode på å samarbeide, sier regiondirektøren.