Det meste av denne jorda ligger i et klimaområde der det omtrent ikke finnes dyrkbar matkornjord igjen. 2000 dekar matkornjord har mulighet til å produsere 2 millioner brød hvert år i alle år framover.

Det er særlig tragisk at denne regjeringen som tilsynelatende flagger jordvernet høyt, ikke er i stand til å følge opp i praksis. Sosialistisk Venstreparti i Trondheim bruker miljøargumentet for nedbygging av dyrkajorda og viser til utredninger som ennå ikke er offentlig tilgjengelige. Byplankontoret har under arbeide et prosjekt om utslipp og utbyggingsmønster finansiert gjennom Transnova, men denne prosjektrapporten er ikke ferdig og heller ikke offentlig tilgjengelig. Imidlertid brukes de foreløpige resultatene rått av SV i Trondheim, selv om tallene for CO2 utslipp er høyst usikre og kun tar med noen elementer i et CO2 regnskap for utbygging av nye boligområder på dyrkajord.

Kommuneplan for Trondheim 2012-2024 markeres et tragisk taktskifte i jordvernet for hele regionen og  det er sendt et signal til alle presskommunene rundt Trondheim at nå er det fritt fram for alle pengesterke utbyggere.  Trondheim fortsetter som den nasjonale jordvernverstingen. Svake politikere har ikke rygg til å stå imot pengemakta