Erstatningsordningen for avlingsskade i plante – og honningproduksjonen er for 2020 utvidet til at den også omfatter erstatning for avlingssvikt, som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med pålagte restriksjoner knyttet til koronapandemien.

Meld inn skade så raskt som mulig

Så fort du oppdager skade på årets avling må du melde skaden til din repsektive kommune. Det betyr i praksis at melding skal gis så fort du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå.  Kornbønder kan melde fra når skaden er betydelig og uopprettelig, i god tid før høsting. Kravet om varsling gjør det mulig for kommunene å kontrollere skadeårsak. 

Dokumenter skadene og gjennomførte tiltak

For at erstatning skal kunne gis må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet at følgende forhold må være oppfylt:

  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Konsekvensen av ikke å høste arealet er at retten til erstatning bortfaller. Det kan unntaksvis gis erstatning for det som ikke blir høsta.  Skal det gis unntak må kommunene eller fylkesmannen komme på kontroll og bekrefte at det ikke er hensiktsmessig å høste avlinga. Mulighetene for innhøsting skal utnyttes best mulig også ved vanskelige innhøstingsforhold for å begrense tapet. 

Manglende arbeidskraft grunnet covid19 -situasjonen

Erstatningsordninga for klimabetinga avlingssvikt er i år utvida til også å omfatte produksjonstap på grunn av manglende arbeidskraft. Dette må skyldes krav satt av norske eller utenlandske myndigheter i forbindelse med koronapandemien og som utgjør en hindring og dermed manglende arbeidskraft. Denne utvidelsen gjelder for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Landbruksdirektoratet sier dette om klimabetingede skader:

Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen (per vekstgruppe eller i honningsproduksjon) som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning. Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (herunder vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) er:

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flom
  • frost 
  • dårlig blomstring for honningproduksjon

Normalt regnes avlingssvikten ut fra produsert mengde uavhengig av kvalitet. Unntaket er frukt og bær, der kvalitetsforringelse forårsaket av haglskade, store nedbørsmengder eller frost kan tas hensyn til.

Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.

Frister

Ordinær frist for å søke om erstatning for avlingsskade grunnet klimabetingede forhold er 31.oktober i skadeåret. Du søker elektronisk via Altinn sin side Erstatningsordninger i landbruket.

Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september i skadeåret.