"Regjeringa glemmer at Stortinget bestemmer" runget i gatene fra Youngstorget til Stortinget. Bakgrunnen for det er at Stortinget har inngått Rovviltforliket (2004 og 2011) hvor bestandsmålene for rovdyrene er satt. Og bestandsmålene skal holdes. Bestandene av gaupe, jerv, bjørn og ulv overvåkes og Rovviltnemdene i rovviltregionene bestemmer hvor stor kvote som kan tas ut for å regulere bestanden slik at bestandsmålene holdes. Bestandsmålene, det vil si antall ynglinger årlig av hver av rovviltartene, er satt i forhold til hvor mange ynglinger som kreves for at bestanden av rovviltarten skal være levedyktig i landet.

Når det gjelder gaupe og jerv, så ligger tallet ynglinger noe eller godt over bestandsmålet hvert år. For bjørn så ligger vi her i Midt-Norge noe under det satte bestandsmålet. Men beregningsmodellen og statistikken for å beregne bjørneynglinger er nå satt under lupen. Det opereres med minimumstall, og det betyr at det er mer bjørn enn det som kommer fram og brukes i den offentlige debatten. Ulv har nå i flere år ligget over det satte bestandsmålet, og da må ulvestammen forvaltes.

"Regjeringa glemmer at Stortinget bestemmer". Miljøvernministeren i regjeringa følger ikke Rovviltforliket. Han har stoppet ulvejakt vedtatt av Rovviltnemd og han har overprøvd Rovviltnemders forvaltningsplaner for å gi rovdyrene mer plass. Bønder slutter med beitedyr i områder hvor rovvilttrykket har blitt for stort og tapene av husdyr har blitt store. Rovdyr kommer til nye beiteområder og gjør store skader der. Det er en stor psykisk og økonomisk belastning for bonden når husdyr tas av rovdyr. Nok er nok.

Disse holdt appeller foran Stortinget:

Knut Arne Gjems, ordstyrer
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag overleverer felles budskap til Stortingets presidentskap v/ Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Kari Anita Furunes, Ordfører i Meråker kommune og representant for ordføreroppropet (209 ordførere står bak ordføreroppropet) overlevere et budskap til Stortingets presidentskap v/Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Per Jon Anti, nestleder i Norske Reindriftssamers forbund
Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Anders Kiær, Nestleder i Trøndelag Høyre og medlem av Høyres sentralstyre
Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet
Terje Halleland, Stortingsrepresentant for FRP
Nils Solberg, leder for Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk
Hanne Velure, leder for Utmarkskommunenes Sammenslutning
Gunnar A Gundersen, leder for Naturbruksalliansen og næringspolitisk sjef i Glommen skog

Vi anslo 70 trøndere ut fra påmeldingene til fly og buss, mer her er mange fler sa en fornøyd organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag. Han og Leif Hjulstad fra Nord-Trøndelag Bondelag har organisert aksjonen fra Trøndelag sammen med FNR (Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk). Trøndere strømmet til også med tog og fordi de allerede oppholdt seg i området.

Leif Hjulstad og Jon Gisle Vikan, veldig fornøyde etter kveldens markering foran Stortinget.

Fosen var også godt representert under aksjonen. Fosen som er beiteprioritert område i forvaltningsplanen opplevde denne sommeren store bjørneangrep. Kongeørn og tap til kongeørn er det satt i gang et nytt prosjekt for å finne ut mer om kongeørna i tapsbildet. Eivind Myklebust og Petter Harald Kimo tok turen til Oslo. Bjørg Irene Alseth kom også innom og deltok i fakkeltoget.  Hun har god kjennskap til det første prosjektet for å finne årsaker til tap av dyr på beite i det første prosjektet rundt kongeørn og beitedyr på Fosen ("Rødsjø-prosjektet"). For de som ikke vet det, så er Bjørg Irene søster til fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, så dermed kan vi si at familien var representert:-) Kari Åker rakk dessverre ikke å delta, men heiet veldig på aksjonen hjemme fra Trøndelag.

Eivind Myklebust, Petter Harald Kimo og Bjørg Irene Alseth.