Ordfører på Ørland, Hallgeir Grøntvedt ønsket ledermøtet velkommen. I den gamle telefonkatalogen ble han titulert "gårdbruker og semintekniker". Han forpakter nå bort gården, men drømmer om å bli sauebonde på Ørlandet. Grøntvedt ga ledermøtet en innføring i utfordringene Ørland kommune har når det gjelder areal og flystøy. Her er hav på tre sider, der 35 km2 er fredete strandsoner. 63% av jorda er dyrket eller dyrkbar mark. Ørlands totale areal er på 74 km2, så dette er ingen stor kommune arealmessig. Men i god landbruksjord er den stor. Akkurat nå er kommunen i gang med å revidere kommuneplanen. Ordføreren er veldig stolt av bygget ledermøtet holdt hus. Her er både hotell, kulturhus, rådhus og statlige etater samlet.

Møteleder Frank Røym introduserte statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Statssekretær Blåfjelldal hilste fra Statsråd Listhaug, og bemerket at det ikke var noen grunn til å se så skeptiske ut. Hun understreket at tida fra regjeringsskifte og en stund framover nå brukes til å reise rundt for å lytte, lære og få innspill. Hun sa også at mange går i skyttergravene sine straks det er snakk om endringer. Det kommer en ingen vei med. Og det blir endringer, men ikke over natta. Regjeringas prioriteringer er skatte- og avgiftslette, helse, samferdsel og justis. Hun påpekte at jordbruksforhandlingene er fredet. Hun oppfordret forsamlinga til å lese regjeringsplattforma og gi innspill til hva kan vi gjøre noe med og hva skal vi ikke gjøre noe med. "Det er viktig at ein tør investera i denne næringa og at dei unge vil vere i næringa".

Salen ga mange og engasjerte innspill til Blåfjelldal. Pensjon og unge bønder, arealtilskudd kontra produksjonstilskudd på korn, jordvern, god matjord kontra storsamfunnets behov, plan- og bygningsloven og miljølovning kontra landbruk og næringsutvikling i bygdene, geografi, arelatilskudd og fjellbygder, rovdyr, Ørland Bondelags uttalelse om jordvern og støy i forbindelse med Kampflybasen, dyrevelferdskrav koster, matproduksjon er et høystatusyrke!

Også leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke holdt innlegg om landbrukets utfordringer og muligheter. Norges Bondelag forholder seg til flertallet og demokratiet og sier ja takk til saklig debatt og konstruktiv samhandling.

Fylkesleder i Sør Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmos budskap til forsamlingen var at Trøndelag har et mulighetsorientert landbruk. 14% av maten i verden krysser en landegrense. Det norske kjøkken skapes nå! Helse og mat et grunnlaget for velferden i Norge. Den største utfordringen i landbruket er lønnsomhet og kapitaltilgang. I Trøndelag har vi prosjektet Komptanseløft. Landbruket i Trøndelag har satt seg mål om 30% økning i matproduksjonen. Hva skal til for å nå det målet et et av arbeidsområdene til Kompetanseløftet. Rosmo dro fram noen av feltene i landbrukspolitikken til den nye regjeringa: Konsesjonsgrenser - hva skjer hvis vi f.eks fjerner konsesjonsgrensene på svin? Flyttes makta direkte til butikkjedene? Blir det overproduksjon? Får vi en sentralisering av svineproduksjonen? Han var også innom eiendomsretten, sjølforsyning, kunnskapsbasert politikk, lokal råderett og jordvern. Til det siste nevnte han spesielt hva skjer om jord brakklegges eller bygges ned.

Flere lokallagsledere hadde innspill til utfordringer og muligheter i landbrukspolitikken lokalt. Sissel Berge fra Selbu Bondelag var innom jordforholda i Selbu med mye myrjord og fellessetre. Hun nevnte også utfordringer ved forvaltning av Roltdalen nasjonalpark. Sissel Langørgen fra Byneset Bondelag sa klart i fra at ostetoll må vi ha og vi må ha fokus på å "produsere det det er for lite av". Hun ser med bekymring på de som starter opp med egg og gris nå. Det er det for mye av. Mens det er for lite rugeegg i slaktekyllingproduksjonen. Jomar Gomo fra Rissa Bondelag trakk fram at nå er Rissa den største melkeproduksjonskommunen i fylket. I Rissa er Senter for Bygdeforskning i gang med å kartlegge hva jorda brukes og kan brukes til. Gomo nevnte også at arbeidskapasiteten er sprengt, det går ut over agronomi. "Det går mye i dekk og diesel", sa han. Agdens Bondelag tok opp utfordringene med å skaffe mer jord der de driver. Det er ikke økonomi i å kjøre fôr flere mil, sa Eli Birgitte Singstad. Hun tok også opp at det er ønskelig med raskere felling/behandlingstid for felling av ulv som er langt utenfor ulvesonen. Lars Ole Bjørnbet fra Orkdal Bondelag sa klart i fra at Norge har råd til å unngå GMO (genmodifisert mat og såkorn).

Statssekretær Blåfjelldal fikk orientering om Grønn Forskning Midt-Norge, VRI og Kompetanseløftet før hun ble tatt med på gårdsbesøk til Karl Erik Sørensen og Aina og Geir Yngve Hovde.

Resten av ledermøtet ble tatt med på en guidet tur rundt kampflybasen med påfølgende orienteringer om kampflybasen og utfordringer for landbruket med denne.