Norges Bondelag har forhandla seg fram til ei total ramme på 350 millioner kroner. For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak.

Fylkesleder Lars Morten Rosmo sin kommentar til avtalen:

Bondelaget har inngått avtale i årets jordbruksoppgjør som gir ei betydelig bedre utvikling enn tilbudet fra staten.  Avtalen er beklageligvis likevel ikke god nok til å snu utviklinga på lang sikt.  For norsk matproduksjon sin framtid er det ikke nok å bevege denne regjeringa i riktig retning, hele politikken må snus dersom vi skal få til økt matproduksjon og et landbruk over hele landet.  Avtalen gir for dårlige inntektsmuligheter for bonden og sikrer ikke en langsiktig god politikk for norsk matproduksjon.

Årets jordbruksavtale blir en pause i utviklinga av norsk landbruk.  Avtalen understreker behovet for et annet politisk flertall for å sikre norsk matproduksjon.  Den store jobben for landbruket sine organisasjoner blir nå å samle et politisk flertall for en landbrukspolitikk som sikrer norsk matproduksjon for framtida. Landbruket sin store oppslutning i befolkninga må omsettes i politiske realiteter