Regjeringen legger opp til å satse på melkebruk med mer enn 50 kyr. Melkebruk med færre enn 50 kyr ligger an til minus for de som har under 26 kyr, og en bittte liten pluss på 1.500,- for de som har 26-50 kyr. I Malvik er det 11 melkeprodusenter og tilsammen 268 kyr. Bare en produsent har over 50 melkekyr. Seks melkeprodusenter har færre enn 26 kyr. På Oppdal er det 62 driftsenheter med melk. 34% har 10-19 kyr, 45% har 20-29 kyr og 21% har mer enn 30 kyr. Kun tre produsenter har mer enn 50 melkekyr.

Når det gjelder ammeku vil først bruk med mer enn 30 ammekyr få et pluss på tilskuddssida. I Malvik har fem produsenter ammekyr og det er tilsammen 59 ammekyr. Den største ammekubesetningen er på 22 ammekyr. Det må legges til at i Malvik har mange gårdsbruk en kombinasjon av forskjellige produksjoner. På Oppdal er det noen få driftsenheter som har flere enn 30 ammekyr.

Oppdal er et av landets største sauekommuner. Og et rovdyrutsatt område. For saueeiere som greier å produsere mange lam og som klarer å levere lammeslaktet i kvalitetsklasse O eller bedre, vil komme godt ut. Men overføring av husdyrtilskudd på sau til økt slaktetilskudd vil kunne slå uheldig ut i Oppdal hvor mellom 2500 og 3000 husdyr sluppet på beite ikke kommer hjem fra beite og kan slaktes. Det er 120 bruk med sau på Oppdal og tilsammen 19600 vinterfora sau.

Når det gjelder korn, dyrkes det kun korn til krossing hos noen få på Oppdal. I Malvik er det 28 kornprodusenter med til sammen 6600 dekar korn. De tre største har 675, 657 og 399 dekar. De øvrige 25 har et snitt på 195 dekar. Det leies også ut en del jord til produsenter tilhørende Trondheim kommune. Da kommer avstander og transport inn. Regjeringen ønsker å satse på bruk med mer enn 800 dekar korn. Kun disse skal få økte tilskudd. Andre kornbruk skal få redusert tilskudd og et økt fratrekk i tilskudd på 3000 kroner.

Både Malvik kommune og Oppdal kommune har vært aktive i bruk av SMIL-midler. På Oppdal er mye brukt til restaurering av driftsbygninger og kulturmiljøene i sæterdalene. I Malvik har det vært stor aktivitet på å ta i bruk gammel kulturmark (rydding og inngjerding), tilrettelegging av stier og ferdselsveier i kulturlandskapet og hydrotekniske tiltak. Behovet for grøfting i kommunen er stort.