Søksmålet kom etter at Stortinget ble enige om ny ulveforvaltning i vinter og rovviltnemdene har vedtatt lisensfelling på til sammen 50 ulver denne perioden (1. oktober 2017 – 31. mars 2018). 24 av ulvene innenfor ulvesonen og 26 utenfor.

WWF har også krevd midlertidig forføyning både innenfor og utenfor ulvesonen. Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark er fylkene som ulvesonen ligger i. Tirsdag 14. november møtes partene i Oslo tingrett. Hvis WWF vinner frem med et slikt krav vil det innebære at ulvejakta vil stanse frem til spørsmålet om norsk ulveforvaltning er endelig avklart av domstolsapparatet. Og da med virkning for årets jakt. Det kan ta 2-3 år å få avklart saken.

Per i dag er det rundt 110 ulver i norsk natur inkludert tall fra grenseflokkene mot Sverige. Med lisensfelling, kvotene settes av rovviltnemdene, har ulvebestanden økt med 12% i året. Uten beskatning vil ulvebestanden øke med det dobbelte, altså rundt 24%. En stopp i ulvejakta i tre år, vil si at vi at vi vil ha over 200 ulv i norsk natur om noen få år. Flere ulver vil bevege seg utover nye områder for å finne nye revir. - Streifdyr av ulv i våre områder vil bli et økende problem, sier rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

De mest husdyrtette områdene i Sør-Trøndelag er i Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal lengst sør i fylket. Her går rundt 80.000 sau og lam på beite hver sommer. Et økt press av streifdyr av ulv vil kunne gi store tap av husdyr. Dette vil komme i tillegg til de tap en allerede har til bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i disse områdene. Hvordan det vil gå med sauenæringa i beiteområdene innenfor ulvesonen, tør vi nesten ikke tenke på, sier Røym.

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er uansvarlig av World Wildlife Found å komme med slike krav som kan få så store konsekvenser for dyrevelferden til våre husdyr.

Les også: Svært viktig rettsak