Det ble funnet spor etter bjørn i Singsås rett før påske og SNO (Statens Naturoppsyn) var inne og konstaterte og dokumenterte at det var bjørnespor. Det ble sendt prøver for DNA-analyse og søknad om skadefellingstillatelse ble sendt til Miljødirektoratet av Sau og Geit. Bjørnen som nå er skutt er mest sannsynlig bjørnen som gikk i området i fjor og tok mange sauer. Det ble i fjor gitt skadefellingstillatelser helt til 15. oktober uten at bjørnen ble felt. I går kom svarene fra DNA-analysen og det ble bekreftet at det var fjorårets skadevolder som er i området. Miljødirektoratet ga skadefellingstillatelse i går midt på dagen.

Vi er fornøyde med at Miljødirektoratet har gitt skadefellingstillatelse slik at bjørnen nå raskt kunne tas ut mens det er snø, sier Røym. Det ble erfart i Selbu i fjor og i Rørosområdet noen år tidligere at å ta ut skadevolder tidlig/før beitesesongen gir mindre tap av husdyr på beitet. Vi forventer også det i dette området og at det nå er slik at dyreeierne kan gå beitesesongen i møte uten bekymringer for at akkurat denne bjørnen skal forvolde skade. Det hadde vært uakseptabelt om sau, lam og dyreeiere skulle gått beitesesongen i møte med en kjent skadevolder i området. Det ville ikke vært dyrevelferdsmessig riktig og det er en stor psykisk påkjenning for dyreeierne, sier Røym.

Bildet viser et av mange lam som ble tatt av bjørn i området beitesesongen 2017. Neste bilde er enda mer ille, og en skjønner det tar på for dyreeier å gå i beiteområdene å gjete og lete etter dyrene sine når en finner dem slik. Tilsyn med dyr gjennomføres enten av den enkelte beitebruker, eller oftest i organiserte beitelag der en deler på arbeidet med å gå i beiteområdene og se etter dyrene. Kravet er en gang i uka der det ikke er særskilt risiko. I mange områder er det folk ute i beiteområdene daglig for å følge med. Mange dyr har også bjeller med elektronisk sporing slik at en kan følge med hvordan de beveger seg. Hvis det ikke er bevegelse på en stund, går alarmen og en må ut i beiteområdene for å sjekke hva som har skjedd. Beitelagene har også varsling hvis det er rovdyr i bevegelse ut i beiteområdene. Da er en raskt ute for å sjekke hvordan det er med dyrene.

Selv om bjørnen nå er tatt ble også jerv observert på samme viltkamera i fjor og det er mange åtseletere i området. Ørn ble også observert på kadaver i området i fjor. Åtseletere gjør at det ofte blir vanskelig å dokumentere hva som er den faktiske dødsårsaken til husdyret. Bjørnen som nå er skutt er langt utenfor sitt definerte kjerneområde i forvaltningsplanene. I flertall, fordi dette mest sannsynlig er en bjørn fra Hedemarken og ikke fra nord i Trøndelag. I områder som er beiteprioriterte for en rovdyrart, skal det være lav terskel for uttak av skadevolder. Rovdyrene kan fritt gå hvor de vil, men straks det dokumenteres at de forvolder skade i områder som er beiteprioriterte for arten, er det stor sannsynlighet for at de blir tatt ut. Dette er nødvendig for at vi også skal kunne ha ei beitenæring i utmarka i Norge. Utmarka er en stor beiteressurs.