I biogassproduksjon bidrar bonden med sine to viktigste ressurser: gjødsel og matjord. Vårt samfunnsoppdrag er å produsere ren, trygg mat i et evighetsperspektiv. Vi i landbruket pleier å si «Gjødsel er bondens gull». Ideen bak biogassproduksjon er da også hentet fra landbrukets egne prosesser. En biogassreaktor er som en høyteknologisk kumage der naturlig forekommende bakterier fordøyer organiske råstoff som husdyrmøkk om til tre produkter:

  • Metan (Biogass)
  • Karbondioksid
  • Biorest som blir til gjødsel

For jordbruket er biogass et viktig tiltak. Det er stor interesse i Norge for å etablere både store sambehandlingsanlegg og små biogassanlegg på gården eller i bygda. Både i Klimakur 2030 og i vår egen plan, Landbrukets klimaplan har man en fremskriving på at 25% av norsk husdyrgjødsel skal brukes inn i biogassproduksjon i 2030. I dag er kun 1-2% av husdyrgjødsla som går til biogassproduksjon.

Mulighetene innen biogass
Industrielle anlegg: Skogn: Norske Skog, Biocraft og Ecopro. Vormstad: Trøndelag Biogass (Gasum, Aune Transport. Malm (Tjuin): Malm biogas (Antec Biogas og SalMar Settefisk)

Bygdeanlegg: Eks. Svanem Biogass AS – (flere bønder i lag)

Gårdsanlegg: Flere er i etablerings -og utredningsfase, noe mer uoversiktlig oversikt om hvem som er i produksjon av biogass pr. dags dato.

Bondelaget mener det er rom for å se på ulike muligheter for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – både industrielle, gård- og bygdeanlegg. Men det er avhengig av god dialog, forutsigbare avtaler, godt faktagrunnlag og tilstrekkelig med tilskudd.

Hvert anlegg som er nevnt over - har ulike utgangspunkt for produksjon av biogass og håndtering av biorest. Vi er positive til at industrien vil være en del av denne verdikjeden, men vi ønsker ikke at det er de som skal styre prosessen eller veien til målet. Her må primærnæringen ta initiativ og få kontroll.

HMS og Biorest
Helse, miljø og sikkerhet for bonden er det viktigste, etterfulgt av økonomi. Håndtering, bruk og lager av biorest er noe vi har jobbet med i lengre tid i Norges Bondelag – sammen med Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving, Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Mat. Pressemelding kommer i løpet av mars. 

En sunn og næringsrik jord er bondens viktigste ressurs, og grunnlaget for all matproduksjon. God gjødselkvalitet er en forutsetning for at bonden klarer å vedlikeholde jordhelsen og produksjonsgrunnlaget, spesielt når råstoffene kommer fra kilder utenfor landbruket. Dette betyr at biogassprodusentene må ha kontroll på næringsinnhold og uønskede fremmedstoffer i bioresten som går ut til bonden. Vi trenger et spekter av områder biorest kan brukes til, der den bioresten med best kvalitet skal brukes på matjord. Det trengs en satsning på verdiskapning for biorest, og sikre god kvalitet av biorest.

Pågående prosjekt
Biogjødsel Trøndelag – (Biocraft, Norske skog, Ecopro, med NLR Trøndelag som prosjektleder) Trøndelag Bondelag sitter i referansegruppen – sammen med Innovasjon Norge og Statsforvalter. Det vi ser preg av nå – er at primærnæringen ikke har vært koblet på godt nok underveis, og at vi ser et stort behov for informasjon rundt prosessen som har vært og vil foregå fremover. Vi hadde håp om at dette prosjektet kunne sette fokus på utfordringer og muligheter rundt levering til industrielle anlegg – men ser nå at de har utfordringer med å drive dette prosjektet videre som først tenkt. Så tiden vil vise om videre fremdrift på det området.

Videre fremdrift i Bondelaget
Bondelaget skal ikke ta valgene for den enkelte bonde – men tilrettelegge for nok informasjon til å ta de rette valgene underveis, basert på fakta og den enkeltes ressursgrunnlag!

Trolig vil det etter hvert bli etablert flere slike grupper omkring de enkelte anleggene, hvor vi i bondelaget gjerne kobler oss på og sikre at alle produsentene i gitt område får tilstrekkelig med informasjon og fakta om mulighetene innen biogass. Dette gjelder også mulighetene innen gårds- og bygdeanlegg.

Fylkeskontoret v/Kari Sunnset, kan deretter bistå og få på plass et større informasjonsmøte for alle produsenter i gitt området – så alle interesserte produsenter ser alle muligheter innen biogass. Da i samarbeid og dialog med lokallaget og representanter fra kommune(r). Det er allerede planlagt et større informasjonsmøte for bønder i området rundt Skogn før påske. Møte har som mål å ivareta bondens interesser. Mer informasjon kommer.

Vår generelle anbefaling er å ta tida til hjelp, gå sammen og innhent tilstrekkelig med informasjon og kunnskap.

Skrevet av Kari Sunnset