Kravet

Den norske produksjonen av grønnsaker, poteter, frukt, bær og blomster sysselsetter om lag 5300 årsverk på landsbasis, og står for så vel som 12 prosent av verdiskapinga i jordbruksnæringa - dette må vi ta vare på!

I tillegg til å produsere ferskvare, kommer grøntnæringa med viktige bidrag i foredlingsindustrien, for eksempel syltetøy, saft og potetchips.
Skal målene om økt konsum av grønnsaker, fra et helseperspektivståsted nås, må produksjonen av norske råvarer sikres.

I jordbrukets krav 2019 legges det til rette for fortsatt vekst og utvikling i et område med unike jordbrukskvaliteter, som Trøndelag har. Et 5-årig innovasjons- og vekstprogram skal sikre felles løft for grøntnæringen, utvikle ny teknologi og redusere klimarisiko. Det er foreslått å øke totalsumen for tilskudd til kulturlandskap og distriktstilskudd for grønnsaker, frukt, bær og poteter med om lag 50 millioner norske kroner.

Norsk grønt

Norsk grønt innehar svært høy kvalitet, men utgjør dessverre en liten del av det totale grøntforbruket til nordmenn. Markedet preges av importerte produkter, og tall fra forskningen viser at importmengden av grønnsaker har økt med nesten 20% de siste 14 år. For å kunne produsere norske bær, frukt og grønnsaker  i et hardt klima, må det legges til rette for økt konkurransekraft gjennom satsning på ny teknologi, og nye typer norske grønnsaker.

Trøndersk planteproduksjon

Betydelige tall viser at den samlede bruttoproduktverdien av Trønderske planteprodukter ligger på over 500 millioner norske kroner (tall fra 2015 i denne NIBIO-rapporten.).  Størsteparten av denne summen kommer fra korn- og potetproduksjon. Isolert er bruttoproduktet for potet bergnet til 69 millioner norske kroner i Trøndelag (2015).

Oppsiktsvekkende er veksten i grønt - og hageprodukt, og vi vokser fortsatt. Kun på frukt og bær alene, vokste produksjonsarealet med 328 dekar i årene 2010-2015.
I 2015 sto grøntnæringa for 609 årsverk, fordelt på potet, grønnsaker på friland, veksthus, frukt og bær.

 

Har du enda ikke lest kravene? Det kan du gjøre her!